Інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу

Автори: 
Г. Муравицька

Порушено питання інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу. Інформацію розглянуто як стратегічний ресурс розвитку науки. Подано визначення понять «інформація», «науково-технічна інформація», «інформаційні ресурси», «інформаційно-пошукова система» тощо. Розглянуто теоретико-методологічні засади організації наукових досліджень, які пов’язані з інформаційними процесами, зокрема пошуку, збирання та накопичення матеріалу та, відповідно, аналізу, обробки та узагальнення наукової інформації з теми наукового дослідження.

 1. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого [Текст] : підруч. для наук. / Ю. П. Сурмін. — К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні», 2006. — С. 212.
 2. Там само. — С. 211.
 3. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — С. 301.
 4. Про інформацію : Закон України № 2658-XII від 02.10.1992 р. із змін. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1992. — № 48. — Ст. 650. — Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 5. Про науково-технічну інформацію : Закон України № 3322-XII від 25.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1993. —№ 33. — Ст. 345. — Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12.
 6. Там само.
 7. Колин К. К. Социальная інформатика [Текст] : учеб. пособ. / К. К. Колин. — М. : Мир ; Академ. проект, 2003. — 432 с. — (Gaudeamus).
 8. Енциклопедичний словник з державного управління... — С. 299.
 9. Дубов Д. В. Основи електронного урядування [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. — К. : ЦУЛ, 2006. — С. 112.
 10. Про науково-технічну інформацію...
 11. Енциклопедичний словник з державного управління... — С. 301.
 12. Державне управління [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. — К. : НАДУ ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. — С. 399.
 13. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / М. Т. Білуха. — К. : АБУ, 2002. — 480 с.
 14. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для магістер. програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу» / Н. Д. Гетманцева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2009. — 517 с.
 15. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 303.
 16. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління [Текст] : монографія / В. В. Корженко, Н. С. Корабльова, О. К. Чаплигін [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Корженка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. — Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 190, 191. — (Серія «Бібліотека магістра»).
 17. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень... — С. 216.
 18. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 303.
 19. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління... — 494 с.
 20. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 6-те вид., перероб. і допов. — К. : Знання, 2008. — С. 158.
 21. Там само. — С. 158.
 22. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 217.
 23. Там само. — С. 303.
 24. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління... — 494 с.
 25. Там само. — С. 192.
 26. Там само. — С. 192.
 27. Там само. — С. 192.
 28. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 215.
 29. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління. — С. 192.