Estimation of socio-economic development of districts in Lviv region: the cluster approach

Authors: 

R. Seliverstov

This article provides a cluster analysis of the socio-economic status and development of districts in Lviv region for a period of five years. The indicators that have the highest impact on cluster formation are detected. The author proposes an approach which can serve as a basis for developing effective territory management tools based on statistical analysis of socio-economic indicators.

 1. Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 476 від 20.05.2009 р. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п.
 2. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики [Електронний ресурс] :
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 21.10.2015 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF.
 4. Ґудзь М. В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні / М. В. Ґудзь // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2015. — № 2. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua?op=1&z=4231.
 5. Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції / О. М. Тищенко // Теоретичні та прикладні питання економіки [Текст]. — 2010. — № 21. — С. 74–80.
 6. Тищенко О. М. Теория и практика организации кластеров: зарубежный опыт / О. М. Тищенко // Проблеми економіки [Текст]. — 2010. — № 2. — С. 9–15.
 7. Яценко А. А. Теоретические аспекты кластерного анализа в государственном управлении регионального развития / А. А. Яценко // Экономика Крыма [Текст]. — 2011. —№ 1 (34). — С. 93–101.
 8. Кластери як інструмент регіонального розвитку [Текст] : матер. наук.-практ. семін. (16 — 20 липня 2012 р., м. Феодосія) / за ред. проф. В. В. Мамонової. — Х. : ХарРІ НАДУ, 2012. — 115 с.
 9. Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн / М. Хмара // Міжнародні відносини [Текст]. — 2013. — № 1 (40). — С. 51–54.
 10. Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону [Текст] : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. — Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. — 367 с.
 11. Ромашко С. М. Використання статистичної інформації для оцінювання та прогнозування розвитку територій [Текст] : наук.-метод. розроб. / уклад. Ромашко С. М., Саврас І. З., Селіверстов Р. Г. [та ін.]. — К. : Вид-во НАДУ, 2012. — 36 с.
 12. Селіверстов Р. Г. Динаміка соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць Львівської області / Р. Г. Селіверстов // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 306–310.
 13. Cеліверстов Р. Г. Нечіткий кластерний аналіз окремих показників соціального розвитку районів Львівської області / Р. Г. Селіверстов // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Вип. 11. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ visnik11/fail/ Seliverstov.pdf.
 14. Селіверстов Р. Г. Кластерний підхід до оцінювання стану та розвитку адміністративно-територіальних одиниць за набором соціально-економічних показників [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 248–250.
 15. Регіональна статистика Львівщини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://database.ukrcensus.gov.ua/regiostat/regio/start.asp.
 16. Саврас І. З. Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні / І. З. Саврас // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 2 : Економічна політика та фінанси / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 24–32.
 17. Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації ...
 18. Fuzzy C-Means Clustering [Electronic resource]. — Access mode : http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/cmeans.html.