Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід

Authors: 

Р. Г. Селіверстов

Здійснено порівняльний кластерний аналіз соціально-економічного стану та розвитку районів Львівської області за п’ятирічний період. Виявлено показники, які найбільше впливають на формування кластерів. Запропоновано підхід, що може слугувати підґрунтям для розробки ефективних інструментів управління територіями на підставі аналізу статистичних соціально-економічних показників.

 1. Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 476 від 20.05.2009 р. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п.
 2. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики [Електронний ресурс] :
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 21.10.2015 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF.
 4. Ґудзь М. В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні / М. В. Ґудзь // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2015. — № 2. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua?op=1&z=4231.
 5. Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції / О. М. Тищенко // Теоретичні та прикладні питання економіки [Текст]. — 2010. — № 21. — С. 74–80.
 6. Тищенко О. М. Теория и практика организации кластеров: зарубежный опыт / О. М. Тищенко // Проблеми економіки [Текст]. — 2010. — № 2. — С. 9–15.
 7. Яценко А. А. Теоретические аспекты кластерного анализа в государственном управлении регионального развития / А. А. Яценко // Экономика Крыма [Текст]. — 2011. —№ 1 (34). — С. 93–101.
 8. Кластери як інструмент регіонального розвитку [Текст] : матер. наук.-практ. семін. (16 — 20 липня 2012 р., м. Феодосія) / за ред. проф. В. В. Мамонової. — Х. : ХарРІ НАДУ, 2012. — 115 с.
 9. Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн / М. Хмара // Міжнародні відносини [Текст]. — 2013. — № 1 (40). — С. 51–54.
 10. Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону [Текст] : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. — Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. — 367 с.
 11. Ромашко С. М. Використання статистичної інформації для оцінювання та прогнозування розвитку територій [Текст] : наук.-метод. розроб. / уклад. Ромашко С. М., Саврас І. З., Селіверстов Р. Г. [та ін.]. — К. : Вид-во НАДУ, 2012. — 36 с.
 12. Селіверстов Р. Г. Динаміка соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць Львівської області / Р. Г. Селіверстов // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 306–310.
 13. Cеліверстов Р. Г. Нечіткий кластерний аналіз окремих показників соціального розвитку районів Львівської області / Р. Г. Селіверстов // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Вип. 11. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ visnik11/fail/ Seliverstov.pdf.
 14. Селіверстов Р. Г. Кластерний підхід до оцінювання стану та розвитку адміністративно-територіальних одиниць за набором соціально-економічних показників [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 248–250.
 15. Регіональна статистика Львівщини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://database.ukrcensus.gov.ua/regiostat/regio/start.asp.
 16. Саврас І. З. Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні / І. З. Саврас // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 2 : Економічна політика та фінанси / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 24–32.
 17. Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації ...
 18. Fuzzy C-Means Clustering [Electronic resource]. — Access mode : http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/cmeans.html.