Problems of public management in a multiethnic society

Authors: 

N. Pidberezhnyk

This article explores the determinants of peculiarities of public management of ethno-political relations within a multiethnic society. The article defines the problematic points and key tasks of public ethno-policy aimed at harmonizing interethnic relations, interethnic interaction and national consolidation.

 1. Kymlicka W. Politics in the Vernacular Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship [Text] / W. Kymlicka. — Oxford : Oxford University Press, 2001. — P. 13, 14.
 2. Колодій А. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні / А. Колодій // Народознавчі зошити [Текст]. — 2004.— № 5/6. — C. 12–25.
 3. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст] : монографія / М. Т. Степико. — К. : НІСД, 2011. — С. 29, 30.
 4. Потульницький В. Теорія української політології [Текст] : курс лекц. / В. Потульницький. — К. : Либідь, 1993. — С. 97, 98.
 5. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник національної консолідації / А. Колодій // Консолідація українського народу: конституційно-правові аспекти [Текст] : зб. ст. за матер. наук-практ конф. (28 лютого — 1 березня 2013 р., м. Львів) / ЛНУ ім. Івана Франка. — Львів : Вид-во Львівського університету, 2013. — С. 40–54.
 6. Євтух В. Б. Етнічність [Текст] : глосарій / В. Б. Євтух. ― К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. ― С. 20.
 7. Антонюк О. В. Основи етнополітики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Антонюк. — К. : МАУП, 2005. ― С. 33.
 8. Варзар І. М. Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеологія [Текст] / І. М. Варзар. — К. : Школяр, 1994. — С. 127.
 9. Антонюк О. В. Основи етнополітики... ― С. 205–207.
 10. Асланов С. А. Політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні [Текст] : дис.. ... кандидата політ. наук : 23.00.05 “Етнополітологія та етнодержавознавство” / Стеллас Атипович Асланов. — К. : [б. в.], 2010. — С. 12.
 11. Ильин В. И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ (1917 — 1996 гг.) (опыт конструктивистско-структуралистского анализа) [Текст] / В. И. Ильин. — Сыктывкар : Изд-во Сыктывкар. ун-та, 1996. —С. 309, 310.
 12. Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework [Text] / J. Rothschild. — N.-Y. : Columbia University Press, 1982. —P. 22.
 13. Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт — вивчений феномен? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент [Електронний ресурс]. — 2006. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 9613/10-Matsievski.pdf.
 14. Там само.
 15. Там само.
 16. Там само.
 17. Андріяш В. І. Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект / В. І. Андріяш, Н. А. Громадська // Наукові праці. Державне управління [Текст]. — Вип. 190. —Т. 202. — С. 107.
 18. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / В. І. Андріяш. — Миколаїв : Вид-во. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — С. 88, 89.