Problemmed public administration in the field of medical rehabilitation in the process of the national health system transformation

Authors: 

O. Yaremchuk, I. Berlinets

The article deals with the current state of public administration in the field of medical rehabilitation. Attention is drawn to the emergence of new factors affecting the effectiveness of public administration in this area because of the transformation of the national health system. The main problems and directions of improvement of mechanisms of public administration in the field of medical rehabilitation as the subsystem of the national health care system are determined.

 1. Лляной Ю. О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2013. № 112. Т. 2. С. 177–181. URL : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2278.
 2. Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості (до проблеми державного регулювання реабілітації особового складу збройних сил України) // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 148–155.
 3. Usyk S. F. Features landmark sanatorium rehabilitation of the wounded limb in modern conditions / Abstract of Ph. D. dissertation, Medical sciences. M. : [s. n.], 2003. P. 22.
 4. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації // Україна : зб. наук. пр. Хмельницького інституту соціальних технологій Університету, 2013. № 1(7). С. 126–130.
 5. Бєлікова Н. О. Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2009. № 6(8). URL : http://ap.uu.edu.ua/article/177.
 6. Лляной Ю. О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації... С. 177–181.
 7. Бєлікова Н. О. Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти...
 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. 1728 с.
 9. Там само. 1728 с.
 10. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації... С. 126–130.
 11. Лляной Ю.О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації... С. 177–181.
 12. Про систему реабілітації в Україні : проект Закону України. URL : https://novynarnia.com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitats....
 13. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. Т. : ТНПУ, 2010. 234 с.
 14. Надюк З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні : монографія / предмова проф. В. М. Огаренка. Запоріжжя, 2008. 296 с.
 15. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України № 2801-ХІІ від 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
 16. Там само.
 17. Алма-Атинська декларація : прийнята Міжнародною конференцією по первинній медико-санітарній допомозі 12.09.1978 р. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/almaata78.shtml.
 18. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації... С. 126–130.
 19. Ренкер К. Основы реабилитации: научный обзор / пер. с нем. М., 1980. С. 22.