International experience of formation of the state policy in the field of providing financial safety as a complex of national security

Authors: 

V. Andrienko, I. Mihus, Y. Koval

The article deals with the main problems of the development of Ukraine’s economy in the context of its identification as a European state, highlights the main external threats to its financial security. The main threats to financial security of Ukraine are analyzed. The experience of leading European countries in the field of formation and ensuring economic security of Ukraine is assessed and summarized, and on this basis, the necessity of strengthening of its main components in modern conditions of society development is proposed. Characterized features of financial security of enterprises in developed countries. The main tasks facing the security services of enterprises are highlighted. Recommendations on improving the financial security system are provided.

 1. Якубович З. В. Недоліки методики оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств та шляхи їх усунення // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. 2011. № 704. С. 71–76.
 2. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації // Фінанси України. Вип. 11. С. 10–30.
 3. Підхомний О. М., Яструбецька Л. С. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання // Економічні науки : зб. наук. пр. / Луцький державний технічний університет. Вип. 4 (16). Ч. 2. Луцьк, 2007. С. 73–76. (Серія “Облік і фінанси”).
 4. Маргасова В. Г. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону // Науковий вісник ЧДІЕУ. 2011. № 1. (9). С. 53–61. (Серія “Регіональна економіка”).
 5. Чехович Г. Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країн та регіонів // Ефективна економіка. 2013. 5 черв. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2437.
 6. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні... С. 10–30.
 7. Сунцова О. О. Особливості реформування комунального сектору в умовах української моделі самоврядування // Актуальні проблеми економіки. 2004. № 6. С. 12–17.
 8. Пілько А. Д. Еволюція та перспективні напрями розвитку безпекознавства // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [кол. моногр. : у 2 т. Т. 1]. Дніпропетровськ : “ФОП Дроб’язко С. І.”, 2014. С. 166–177.
 9. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : [монографія]. К., 1997. 143 с.
 10. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні... С. 10–30.
 11. Фабін І. Я. Теоретичні підходи до визначення сутності та оцінювання економічної безпеки держави // Науковий вісник. Львів, 2010. Вип. 20.8. С. 255–260.
 12. Барановський О. І. Фінансова безпека : [монографія]. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 13. Губенко І. В. Особливості формування системи показників фінансової безпеки національної економіки // Науковий вісник УДІЕУ. 2011. № 4(12). С. 55–60.
 14. Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи // Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 10. С. 22–26.
 15. Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональної економіки / [за заг. ред. д. е. н., проф. В. І. Захарченка]. Х. ; Львів ; Одеса : ТОВ “Одісей”, 2003. 592 с.