Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation

Authors: 

Valentyn Glyva, Olena Panova, Olena Voloshkina

The growing levels of electromagnetic fields require the improvement of protective shielding methods. Frequency and amplitude parameters of fields have been analyzed according to national and international standards of electromagnetic safety and guidelines on shielding application have been given. The methodological principles of choosing and applying electromagnetic screens depending on radiation parameters and the required protection efficiency have been developed.

[1] Guidelines for limiting exposure to time-varying
electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300
GHz)/-International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection // Health Physics, 1998, No. 74,
494–522.
[2] Directive 2013/35/EU of the European Parliament and
of the Council of 26 June 2013 on the minimum health
and safety requirements regarding the exposure of
workers to the risks arising from physical agents
(electromagnetic fields).
[3] Derzhavni sanitarni pravyla pry roboti z dzherelamy
elektromagnitnykh poliv: DSanPin 3.3.6.096-2002.
[Valid from 2003-0104], К.: MOZ Ukrainy, 2003, 16 p.
[4] Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia
vid vplyvu elektromagnitnykh vyprominuvan: DSN 239-
96, К.: MOZ Ukrainy, 1996, 28 p.
[5] Lynkov L. М., Bogush V. A., Borbotko P.V. et al.
Doklady NAN Belarusi, 2004, 3, 152.
[6] Zaporozhets O. I., Lukianchikov A. V., Glyva V. A. et
al. Problemy okhorony praci v Ukraini, 2007, 14, 35.
[7] Levchenko O. G., Levchuk V. K., Tymoshenko O. N.
Avtomaticheskaia svarka, 2011, 3, 49.
[8] Rezinkina M. M. Zhurnal tekhnicheskoi fiziki, 2007,
77(11), 17.
[9] Model ekranirovania postoiannykh magnitnykh polei mnogosloinym
tsilindricheskim ekranom / [V. T. Erofeenko,
G. Ch. Shushkevich, S. S. Grabchikov, V. F. Bondarenko]. –
Minsk, NPTs NAN Belarusi po materialovedeniu, 2012,
No. 3, 80–93.
[10] Klapchenko V. I., Krasnianskii G. E., Glyva V. A.,
Aznaurian I. A. Gigiena naselennykh mists, 2010,
56, 219.
[11] Panova O. V. Tekhnika budivnytstva, 2010, 24, 56.
[12] Glyva V. A., Nazarenko M. V., Podobed I. M.,
Matvyeyeva O. L., Panova O. V. Pat. 74857 Ukraine,
МПК G12В17/00. Publ. 12.11.2912. Bul. № 21.
[13] Glyva V. A., Panova E. V. Tekhnologii technosfernoi
bezopasnosti, 2014, 1 (53), 222-227.
[14] Panova O. V. Zakhyst pratsuuchykh vid vplyvu
elektromagnithykh poliv ekranuvanniam: diss. … Cand.
Tech. Sc.: 05.26.01 / Panova Olena Vasylivna – К.,
2014. – 151 p.