Electromagnetic monitoring of environmentally problematic objects in Precarpathians: results and technological means used

2014;
: pp. 114-128
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. Designing both the apparatus and methodical means based on the classical methods of electroprospecting and their modification. Using this set for an elecromagnetic monitoring of environmentally problematic objects. The objects to be observed are ground dams, haloes of underground water pollution, mine fields, geotechnical objects. Methodology. High-speed technological set was created and had been studying in the environmentally problematic areas in pre-Carpathians (Yavoriv, Stebnyk, Kalush etc.). It allows to perform both the classic shallow geoelectrical soundings of geological media and their higher frequency modifications provided displacement currents are to be still negligible. Choosing and optimization of the observation systems to measure and to interpret field data obtained considering both numerical and physical modeling data of real cases. Electric conductivity spatial distribution represents all the appropriate geological sections and changes caused by negative processes development. Results. Geoelectric sections for number of problematic mining and industry objects in Kalush region were obtained .The state of geological medium, availability and degree of negative processes development in recent years were evaluated. Originality. Basing on the spatial characteristics of electromagnetic fields and their transformation to the apparent resistivity the geoelectrical parameters of objects examined and their temporal changes (dynamics) were determined at the quantitative level. The technological means of estimating and  considering of  geoelectric and lithological boundaries disparity during inversion  were created and tested  in the areas of progressive pollution of underground waters  by wastes of potassium production. They are based on combination of profile (area)  electromagnetic observation with the data from observatory hydrological boreholes. Practical significance. A significant advantage of technological set to be offered is minimal, non–destructive influence on the mechanical properties of medium investigated. Another feature is ability to detect the processes of medium degradation at an early stage when prevent measures are the most effective at the lowest cost yet. Metrological  characteristics of apparatuses proposed, its noise immunity and  locality of measurements in particular, permits  to obtain credible results despite the high level electromagnetic  interferences both the industrial and from the power grids.

 1. Deshchytsya S., Shamotko V., Nehanova O. Kompleksni zasoby doslidzhennya heoseredovyshch nestatsionarnymy elektromahnitnymy polygamy [Comprehensive research methods of geomedia by transient electromagnetic fields]. V sb. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Proceedings of the Scientific Society named after  T.Shevchenko, Vol8, L'viv, 2002, pp.18–24.
 2. Kobzova V.M., Deshchytsya S.A., Ladanivs'kyy B.T., Moroz I.P. Fizychne modelyuvannya elektromahnitnykh poliv u heolohichnomu seredovyshchi [Physical modelling of electromagnetic fields in the geological media]. Kyyiv, Naukova dumka , 2008, pp.110–151.
 3. Lukovski Ya., Pidvirnyy O. Avtomatychna ustanovka dlya 3D elektrotomohrafiyi [3-D automatic setup of ERT (Electrical Resistivity Tomographi) system]. Heodynamika - Geodynamics, 2 (11)/2011, pp.173–174.
 4. Matveev V.S. i dr. Metody geofiziki v gidrogeologii i inzhenernoy geologii [Geophysical methods in hydrogeology and engineering geology]. М.: Nеdra, 1985, 109 p.
 5. Mogilatov V. S.,  Zlobinskiy A.V., Balashov B. P. Maloglubinnye zondirovaniya vertikal'nymi tokami [Shallow soundings by vertical currents]. „Inzhenernaya geofizika 2013” (9-ya mezhdunarodnaya konferentsiya i vystavka) 22 – 26 aprelya 2013g. Gelendzhik, Rossiya
 6. Patent N1347064. Ustroystvo dlya geoelektrorazvedki [Device for geoelectrical prospecting], a. s. SSSR, Byul. N39, 1987. Avtory: Moroz I.P., Pidvirnyy O.I., Gavrishkevich N.V., Shamotko V.I.
 7. Patent N9443. Prystriy dlya modelyuvannya nestatsionarnykh elektromahnitnykh protsesiv [Device for  modelling of non-stationary electromagnetic processes], 1996.
 8. Patent R.F. N1062631. Sposob geoelektrorazvedki [Method of geoelectrical prospecting], Mogilatov V.S.
 9. Patent Ukrayiny N48549. Prystriy dlya heoelektrorozvidky [A device for geoelectrical prospecting] vid 25.03.2010, Byul.N6, Avtory: Deshchytsya S.A., Pidvirnyy O.I., Romanyuk O.I.
 10. Patent Ukrayiny N51550. Sposib heoelektrorozvidky [Method of geoelectrical prospecting] vid 26.07.2010, Byul.N14, Avtory: Deshchytsya S.A., Pidvirnyy O.I.
 11. Patent Ukrayiny N40624. Sposib orhanizatsiyi katalohu elektronnoho dysku [Method for setting up of electronic disk catalog] vid 27.04.2009, Byul. N8. Avtory: Pidvirnyy O.I.
 12. Pidvirnyy O.I. Do pytannya zboru i peredachi pervynnykh heofizychnykh danykh v avtomatyzovanykh systemakh [On the issue of data collection and transmission of the original geophysical data in automated systems]. Heodynamika -  Geodynamics, 2(15)/2013, pp.286–288.
 13. Romanyuk O.I., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Dutko R.B., Kusaylo R.I. Elektromahnitne diahnostuvannya zabrudnennya vodonosnoho horyzontu na prylehlykh do Dombrovs'koho kar"yeru terytoriyakh [Electromagnetic diagnosis of water-bearing horizon on areas neighbouring Dombrowski career]. Naukovyy visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu – Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2009, no1(19), pp. 24-31.
 14. Sidorov V.A. Impul'snaya induktivnaya elektrorazvedka [Inductive impulse electroprospecting]. Moscow, 1985, 185p.
 15. Shamotko V.I., Deshchitsa S.A., Petrovskiy A.L., Neganova O.A. Issledovanie sostoyaniya zemlyanykh damb i plotin induktsionnymi zondirovaniyami [Investigation of ground dams using induction soundings]. Visnyk Ukrayins'koho Budynku ekonomichnykh ta naukovo-tekhnichnykh znan'  – News of Ukrainian House of economіcal, scientific and tehnіcal knowledge – K.: Tovarystvo «Znannya» Ukrayiny, 1999, no2, pp.126 – 133.
 16. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A. Doslidzhennya dynamiky protsesu karstoutvorennya na shakhtnykh polyakh kaliynykh rudnykiv [Studies on the dynamics of karsting in the mine fields of potash mines].V kn.: Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky  Ukrayins'kykh Karpat. Za redaktsiyeyu V.I. Starostenka – In the book.: Studies of modern geodynamics of Ukrainian Carpathians. Edited by V. Starostenko, Kyiv, „Naukova dumka”, 2005, pp.210–232.
 17. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Petrovs'kyy A.L., Romanyuk O.I., Dutko R.B. Elektromahnitni doslidzhennya aktyvizatsiyi tekhnohennoho karstu na terytoryyakh vydobutku kaliynykh i sirchanykh rud Peredkarpattya [Electromagnetic studies on the activation of anthropogenic karst on the areas of  potash and sulfur ore mining in Precarpathians]. Ekolohiya dovkillya ta bezpeka zhyttyediyal'nosti. Environmental  ecology and life safety. Kyiv.: T-vo „Znannya” Ukrayiny. 2002, no 4.
 18. Shurovs'kyy O.D., Anikyeyev S.H., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Nikolayenko O.A., Poplyuyko O.H. Heofizychnyy monitorynh ekonebezpechnykh heolohichnykh protsesivv ahlomeratsiyi m. Kalusha [Geophysical monitoring of environmentally threatened geological processes in  agglomeration of Kalush town]. Mineral'ni resursy Ukrayiny, Naukovyy zhurnal – Mineral Resources of Ukraine, Scientific journal, no2, 2012, pp.31–38.
 19. Kamenetsky F., Stettler E., Trigubovich G. Transient geo-electromagnetics Munich, 2010, 306p.
 20. Loke M.H. 2-D and 3-D electrical imaging surveys, 2011, p.128
 21. Philip Kearey, Michael Brooks, Ian Hill An Introduction to Geophysical Exploration, 3rd Edition March 2002, Wiley-Blackwell ISBN: 978-0-632-04929-5 272 pages
 22. http://uk.wikipedia.org/wiki/GSM