Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the black sea

Автори: 
Nikolai Berlinskyi, Tamerlan Safranov

The level of pollution of the bottom sediments in the Northwest shelf of the Black Sea is examined. Modern data are compared with those of the late 20th century and their variability over 30 years. Substantial increase (by two orders) of copper, lead and nickel concentration has been marked.

[1] Berlinsky N., Yu. Bogatova Yu., Garkavaya G. Estuary
of the [in]: The Handbook of Environmental Chemistry.
Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg 2006, 5, Part H
(Estuaries), 23–264.
[2] Berlinsky N. A., Garkavaya G. P., Bogatova Yu. I.
Rayjonirovanie ukrainskogo sektora severo-zapadnoyj
chasti Chernogo morya (po gidrofizicheskim i gidrokhimicheskim
kharakteristikam) Ehkologicheskaya bezopasnostj
pribrezhnoy i sheljfovoy zon i kompleksnoe
ispoljzovanie resursov sheljfa. Sevastopol 2000, 9–24.
[3] Berlinsky N. F. Dinamika tekhnogennogo vozdeyjstviya
na prirodnye kompleksy ustjevoi oblasti Dunaya.
Astroprint, Odessa 2012, 252.
[4] Geologiya sheljfa USSR Litologiya. Naukova dumka,
Kyiv 1985, 182.
[5] Gomoiu M-T. New Approaches in the Assessment of
the Black Sea Ecosystems Geo-Eco-Marina 9–10,
2003–2004. National Institute of Marine Geology and
Geoecology Modern and Ancient Fluvial, Deltaic and
Marine Environments and Processes Proceedings of
Euro. EcoGeoCentre, Romania.
[6] Gіdrologіchnі ta gіdrokhіmіchnі pokazniki stanu
pіvnіchno-zakhіdnogo sheljfu Chornogo moryа. ZAT
“Vipol”, Kyiv 1998, 616.
[7] Oaie Gheorghe, Secrieru Dan, Szobotka Ştefan, Stănică
Adrian, Soare Romero. Pollution state of sediments
dredged from the Sulina distributary and their influence
to the Danube delta front area / Geo-Eco-Marina 1999,
4, 37–41.
[8] Pankratova T. M., Sebakh L. K., Finkelshtein V. S.
Ocenka raspredeleniya i puti migracii tyazhelihkh metallov v ehkosisteme Karkinitskogo zaliva. Trudy
YugNIRO 1994, 40, 150–156.
[9] Rajsintseva N. I, Sarkisova S. A., Savin P. T., Sekundajk
L. Yu. Osobennosti raspredelenija zagrjaznjajushhih
veshhestv i produkcii organicheskogo veshhestva
fitoplanktona v priust'evoj zone reki Dunaj. Jekosistema
vzmor'ja ukrainskoj del'ty Dunaja. Astroprint, Odessa
1998, 63–11.
[10] Sebakh L. K., Pankratova N. M. Sebakh L. K.,
Pankratova T. M. Ocenka zagryaznennosti Chernogo i
Azovskogo moreyj v sovremennihkh antropogennihkh
usloviyakh. Trudy YugNIRO 1995, 41, 91–93.
[11] Ungureanu Viorel Gh., Popescu Rodica, Stănică Adrian,
Axente Valerica, Milu Consuela. Metals in the Danube river
suspended sediments at the mouth of the Sf. Ghreorghe
disributary. Geo-Eco-Marina, 2003–2004, 9–10, 159–166.
[12] Unified state system of information about OS-SETTING in
the world's oceans (ESIM) http://esimo.oceanography.ru/
esp2/index/index/esp_id/10/section_id/8/menu_id/4065
[13] Zaitzev Yu. P. Severo-zapadnaya chastj Chernogo
morya, kak objhekt sovremennih gidrobiologicheskih
issledovaniy. Biologiya morya 1977, 43, 3–6.
[14] Tsymbalyuk K. K. Den’ga Y. M., Berlinsky N. A.,
Antonovich V. P. Determination of 16 priority
polycyclic aromatic hydrocarbons in bottom sediments
of the Danube estuarine coast by GC/MS, Geo-Eco-
Marina, 2011, 17, 67–72.