Wastewater Treatment by Ultraviolet Irradiation Technique

EP.
2017;
: pp. 49-53
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv State University of Life Safety

Devoted to the problem of sewage treatment by ultraviolet radiation. This method can clear the water from microbiological contamination and thereby improve water quality.

[1] Bannikov A. G., Rustamov A. K., Vakulin A. A. Ohorona pryrody. – M.: Agropromizdat, 1987. – Р. 100–145.

[2] Gukov O. I., Mongat I. L., Rodzyller I. D. Metody ochyschennya vyrobnychyh stichnyh vod. – M.: Strojizdat, 1985. – P. 156–187.

[3] Kulskyy L.A., Nakorchevskaya V.F. Khimiya vody. – K.: Vyscha shkola, 1983. – P. 175–195.

[4] Sokolov V. F. Obezzarazhyvania vody baktericydnymy luchami. – M.: Izd. lit. Po stroitelstvu, 1964. – 114–163.

[5] Slusarenko T. P., Reshetnyak L. P. Osnovy vikrobiologii, gigieny I sanitaria pivovarennogo I bezalkogolnogo proizvodstva. – М. : Agropromizdat, 1989. – 183 р.