THE EFFICIENCY OF WASTEWATER PURIFICATION FROM CHROMIUM (III) IONS BY NATURAL CLAY SORBENTS

EP.
2018;
: pp. 219-223
1
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
2
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Department of chemistry and methods of teaching chemistry
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv State University of Life Safety
5
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

The study confirmed the promising application of clays mineral sorbents for wastewater purification from Chromium (III) ions. The process of chromium ions absorption from drain water by means of natural mineral sorbent glauconite in static conditions was investigated. 
The adsorption processes were adapted to the known technological schemes of sewage and polluted surface water purification from heavy metal ions. There were measured the technological aspects of water purification by using adsorption on natural dispersed sorbents.

 

[1] Kombinovani protsesy intehrovanykh  tekhnolohii ochyshchennia stichnykh vod  iz vykorystanniam sorbentiv mineralno− syrovynnoi  bazy Ukrainy  / M. S . Malovanyi, I. M. Petrushka, H. V. Sakalova, T. M. Vasylinych // Rozvytok i vidtvorennia resursnoho potentsialu subiektiv ekoloho - ekonomichnykh , turystychnykh ta ekoinformatsiinykh system. – Lviv: V−vo NU «Lvivska politekhnika», 2015. – 340 s. −S.208−239.

[2] Petrus R., Malovanyj M., Varchol J., Odnorig Z., Petrushka I., Leskiv G. Texnologiyi ochyshhennya stokiv iz zastosuvannyam pryrodnyx dyspersnyx sorbentiv // Ximichna promyslovist` Ukrayiny.-№2 (55), 2003 – S.20-22, (in Ukranian).

[3] Petrushka I.M., Jatczyshyn J.J., Petrushka K.I. (2014). Cesium sorption intensification by complex natural sorbents from liquid radioactive media. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. V.5. 10(71),47.

[4] Sabadash V. Concurrent sorption of copper and chromium cations by natural zeolite. / V. Sabadash, J. Gumnitsky, O. Mylanyk, L. Romaniuk// Environmental problems. – 2017. – Volume2, number1. – P. 159–162. 

[5]  Lyudmila Melnyk,  Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko, Myroslav Malovanyy (2015). Adsorption of Heavy Metals Ions from Liquid Media by Palygorskite. Chemistry & Chemical Technology.  9 ( 4). P. 467-470. doi: 10.23939/chcht 09.04.467. [6]  Y.M Gumnyckyj, O.V. Sydorchuk. Sorbciya ioniv xromu iz vodnyx rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom // Visn. NU «Lvivska politekhnika»:   Ximiya, texnologiya rechovyn ta yix zastosuvannya. – L`viv, 2013. – №761. – S. 303-305, (in Ukranian).

[7]  Malovanyj M.S., Yarema O.R., Sakalova G.V., Vasylinych T.M. Ochyshhennya stichnyx vod shkiryanogo vyrobnycztva vid ioniv xromu na pryrod/ny`x ceolitax // Visnyk KNUTD.- №6.-2011.- S.81-85, (in Ukranian).

[8] T.M. Vasylinych, G.V. Sakalova. Doslidzhennya efektyvnosti ochyshhennya stichnyx vod vid ioniv kuprumu (III) na pryrodnyx adsorbentax.- Visnyk XNU.-2012.-№4.-S.233-235, (in Ukranian).  

[9] G.V. Sakalova, T.M.Vasylinycz at al. Investigation of the metod of chemical desorption for exstraction of nikel ions (II) from bentonite clays // Enviromental problems–2017. –Vol. 2, No. 4. – Р.187-190.