THE SUMMARY OF THE II INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “SUSTAINABLE DEVELOPMENT - STATE AND PROSPECTS” (SDEV’2020)

EP.
2020;
: pp.63-64
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Ecological Safety and Nature Protection Activity
3
Department of Ecological Politics and Environment Protection Management, Lviv Polytechnic National University

The II International Scientific Symposium "Sustainable Development - State and Prospects" (SDEV'2020), organized by the Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, was held in the training camp "Polytechnic-2" in Slavske, Lviv Region on February 12-15, 2020. The symposium was co-organized by the Ukrainian Environmental League.

[1] Nahurskyy О., Barabash О., Krylova G., Nahurskyy N., Kachan S., Vasijchuk V., Vichystyj S.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 458.
[2] Synelnikov S., Malovanyy М., Nahurskyy О., Tymchuk І.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 138.
[3] Bogolubov V., Kvasha S., Pustova S.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 6.
[4] Mokryy V., Kazymyra I., Petrushka I., Jarosiewicz A., Tomin V., Kaminska A., Szmielinska-Pietraszek P.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 116.
[5] Schultheiß J., Reiss M., Adler K., Jedicke E.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 131.
[6] Buller L.: Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the 2-nd International Scientific Symposium SDEV‘2020, Ukrainian, Lviv, 2020, 95.