The social and ecological factors of sustainable development of national economy

Authors: 

V. Zahorskyi, Ye. Borshchuk, I. Zholobchuk

The social and ecological factors of sustainable development concept, connection of economic growth with social development are studied. The major social and ecological problems of the transition of the national economy of Ukraine on the principles of sustainable development are analysed.

 1. Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє [Текст] / А. В. Толстоухов. — К. : ПАРАПАН, 2003. — С. 198, 199.
 2. Вулфенсон Д. Развитие и сокращение мастабов бедности. Оглядываясь в прошлое, заглядывая в будуще [Текст] / Д. Вулфенсон, Ф. Бургиньон. — [Б. г.] : Всемирный банк, 2004. — С. 3–14.
 3. Загорський В. С. Системний аналіз концепції сталого розвитку [Текст] / В. С. Загорський, Є. М. Борщук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 256 с.
 4. Данилишин Б. М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений [Текст] / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шостак. — К. : СОПС Украины, 1990. — 367 с.
 5. Там же. — 367 с.
 6. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку [Текст] / Г. Дейлі ; пер. з англ. — К. : Інтелсфера, 2002. — 304 с.
 7. Дорогунцов С. Сталий розвиток в управлінні еколого-економічними системами / С. Дорогунцов, А. Федорищева, О. Ральчук // Економіка України [Текст]. — 2001. — № 1. — С. 74–83.
 8. Основи стійкого розвитку [Текст] / за заг. ред. д. е. н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми : Університетська книга, 2005. — 654 с.
 9. Подолинський С. А. Вибрані твори [Текст] / С. А. Подолинський ; [упоряд. Л. Я. Корнійчук]. — К. : КНЕУ, 2000. — 328 с.
 10. Вернадський В. Декілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Хроніка [Текст]. — К. : [б. в.], 2004. — Вип. 57/58. — С. 485–495.
 11. Огляд світового економічного та соціального стану, 2013 рік: завдання в області забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] / Економічна та Соціальна Рада ООН. — Режим доступу : http//www.un.org.
 12. Маркс К. Капитал [Текст] : в 3 т. Т. 1 / К. Маркс. — [Б. г. : б. и.], 1955. — С. 770.
 13. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України [Текст]. — К. : НІСД, 2010. — 32 с.
 14. Там само. — 32 с.