OBTAINING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENCAPSULATED MINERAL FERTILIZERS USING ENCAPSULATED MODIFIED PET

EP.
2022;
: pp.90-96
1
Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine
2
Maria Curie Sklodowska University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Lviv Polytechnic National University
8
Lviv Polytechnic National University

The article deals with the study of the prospects for the use of mineral fertilizers encapsulated in PET for bioremediation. This increases efficiency, prevents environmental pollution from undigested plants with plant nutrients, and minimizes the number of application operations. In addition, it disposes of a significant portion of PET waste, the uncontrolled accumulation of which poses a threat to the environment. The basic technological schemes of preparation of a film-forming composition and encapsulation of fertilizers are offered. The kinetic parameters of the process of release of batteries of granulated ammonium nitrate encapsulated with a film based on modified PET are determined.

1. DSTU EN 13266:2017. (2017). Dobryva upovilnenoi dii. Vyznachennia dii pozhyvnykh rechovyn. Metod dlia pokrytykh dobryv (EN 13266:2001, IDT).

2. Gak,V.S., & Kudyukov, Yu.P. (2005). Izuchenie protsessa pereeterifikatsii polietilentereftalata dietilenglikolem. Voprosyi himii i himicheskoy tehnologii, 6, 133-135.

3. Global overview on nutrient management. (2013). Prepared by the Global Partnership on Nutrient Management in collaboration with the International Nitrogen Initiative. Retrieved from http://www.gpa.unep.org/gpnm.html.

4. Hiroko, Akiyama, Haruo, Tsuruta, & Takeshi, Watanabe. (2000). N2O and NO emissions from soils after the application of different chemical fertilizers. Chemosphere – Global Change Science, 2, 313-320. doi: https://doi.org/10.1016/S1465-9972(00)00010-6

https://doi.org/10.1016/S1465-9972(00)00010-6

5. Hospodarenko H.M. (2002). Osnovy intehrovanoho zastosuvannia dobryv. ZAT ”Nichlava”. Kyiv.

6. Hrekov, V.O., Datsko, N.D., Poshediv, N.D., & Datsko, M.O. (2008). Balance of nutrients in the soils of Ukraine and its dynamics. Protection of soil fertility, 4, 46-50.

7. Ihnatenko, O.F., Kapshtyk, M.V., Petrenko, L.R., & Vitvytskyi, C.B. (2005). Gruntoznavstvo z osnovamy heolohii. Kyiv, Oranta.

8. Malovanyy, M., Nagyrskiy, O., Synelnikov, S., & Vashchuk, V. (2016). Prospect of using pet wаste for environmentally friendly mineral fertilizers. Environmental problems, 1(1), 19–22. Retrieved from http://science2016.lp.edu.ua/ep/prospects-using-pet-waste-environmentall...

9. Malovanyy, M.S., Synelnikov, S.D., Nagurskiy, O.A., Soloviy, K.M., & Tymchuk, I.S. (2020). Utilization of sorted secondary PET waste - raw materials in the context of sustainable development of the modern city. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 907 (2020) 012067 IOP Publishing, 1-5. doi: http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012067

https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012067

10. Miliutenko, T.B., Demydov, O.A., & Sherstoboieva, O.V. (2014). Mihratsiia biohennykh elementiv z gruntu za riznykh system udobrennia. Ahroekolohichnyi zhurnal, 1, 60-64.

11. Nahurskyi, O.A. (2012). Zakonomirnosti kapsuliuvannia rechovyn u stani psevdo zridzhennia ta yikh dyfuziinoho vyvilnennia. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv.

12. Nagurskyy, O., Krylova, H., Vasiichuk, V., Kachan, S., Dziurakh, Y., Nahursky, A., & Paraniak, N. (2022). Safety Usage of Encapsulated Mineral Fertilizers Based on Polymeric Waste. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(1), 156–161. doi: https://doi.org/10.12912/27197050/143139

https://doi.org/10.12912/27197050/143139

13. Ovchinnikov L.N., Lipin A.G. (2011). Kapsulirovanie mineralnyih udobreniy vo vzveshennom sloe. Ivan. Gos. Him.-tehnol. Un-t. Ivanovo.

14. Synelnikov, S., Soloviy, K., Malovanyy, M., Tymchuk, I., & Nahurskyy, O. (2019). Improvement of environmental safety of agricultural systems as a result of encapsulated mineral fertilizers implementation. Еnvironmental problems, 4(4), 222–228. doi:  https://doi.org/10.23939/ep2019.04.222

https://doi.org/10.23939/ep2019.04.222

15. Tomaszewska, M., & Jarosiewicz, A. (2006). Encapsulation of mineral fertilizer by polysulfone using a spraying method. Desalination, 198(1-3), 346–352. doi: https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032

https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032

16. Vashchuk, V.V., & Nahurskyi, O.A. (2010). Metodyka vyznachennia obiemiv polimernykh vidkhodiv yak dodatkovoho rezervu resurso-zberihaiuchykh tekhnolohii. Visnyk Kremenchutskoho Natsionalnoho Universytetu im. M. Ostrohradskoho, 6/2010 (65), 1, 152-156

17. Wielgosz, Z., Winiarski А., Krzeczynska, M., & Pasternacki, J. (1996). Zastosowanie polimerow do nawozow o spowolnionym dzialaniu. Prace naukowe instytutu technologii nieorganicznej I nawozow mineralnych politechniki Wroclawskiej, 45, 61-69. Retrieved from https://yadda.icm.edu.pl › Zywocinski_pol

18. Zaharenko, V.A. (2000). Mirovyie tendentsii proizvodstva i ispolzovaniya mineralnyih udobreniy. Agrohimiya, 5, 14-15.