STATIC REGULATIONS OF UREA (CARBAMIDE) ADSORPTION BY WET AND DRIED PEAT

EP.
2023;
: pp.71-75
1
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
2
S. Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The possibility and effectiveness of using a natural sorbent – peat from the Vereshchytsia-Yanivske deposit for treating agricultural wastewater with a high urea content – has been studied. The humidity and moisture content of the upland and lowland types of peat from this peatland were determined. Comparing these indicators made it possible to establish that the lowland peat has a significantly higher humidity and moisture content. The adsorption capacities of wet and dried types of peat for urea were studied and compared. The changes in urea concentration in aqueous solutions of the studied peat samples are presented by the corresponding curves. It was established that the lowland peat (dried samples) has higher sorption properties to urea when absorbed from the water environment than the upland type. In the adsorption of non-dried peat, curves were obtained, which show a gradual decrease in the concentration of urea in the solution, indicating the gradual filling of the active centres of peat with urea molecules. For pre-dried peat, rapid absorption of this pollutant is observed at the initial moments (approximately up to 10 minutes). The calculated maximum absorption capacities of dried peat species for urea show that the maximum absorption capacity of dry lowland peat is significantly higher than that of dry upland peat.

 

1. Borkowski, A., Rydelek, P., & Szala, M. (2012). Charakterystyka procesu adsorpcji azotetrazolanu w gruntach organicznych na przykładzie torfu. Inżyneria Ekologiczna, 29, 17-25. Retrieved from https://www.academia.edu/47243920/Charakterystyka_Procesu_Adsorpcji_Azotetrazolanu_W_Gruntach_Organicznych_Na_Przyk%C5%82adzie_Torfu

2. Klymenko, O.M., & Remesnyk, V.O. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku torfodobuvnoi haluzi v Ukraini. Statystychne zabezpechennia upravlinnia stalym rozvytkom ekonomiky ta sotsialnoi sfery: zbirnyk materialiv ІІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 5 hrudnia 2017, Ukraina, Chernihiv : ChNTU, 80-83. Retrieved from http://ir.stu.cn.ua/123456789/15608

3. Matsuska, O., Suchorska, O., & Gumnitsky, J. (2020). The ability of peat in adsorbtion of biogenic elements from water environment. Journal of  Ecological Engineering, 21(4), 224-230. doi:  https://doi.org/10.12911/22998993/119823

https://doi.org/10.12911/22998993/119823

4. Matsuska, O.V., Tsizhovska, M.V., & Khapko, D.M. (2019). Perspektyvy ekolohizatsii protsesu ochyshchennia stichnykh vod APK pry vykorystanni netradytsiinykh sorbentiv. Naukovyi visnyk LNUVMB imeni S.Z. Gzhytskoho. Seriia: Silskohospodarski nauky, 21(91), 54-59. doi: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9109

https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9109

5. Matsuska, O.V. (2022). Mozhlyvosti vykorystannia torfu dlia ochyshchennia stokiv APK vid sechovyny. Stalyi rozvytok: zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia. VII Mizhnarodnyi konhres, 12-14 zhovtnia 2022, Ukraina, Lviv : Zbirnyk materialiv – Kyiv: Yarochenko Ya. V. Retrieved from http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16040/1/Gornostal%20Lviv.pdf

6. Sukach, R.Iu., Kovalyshyn,V.V., & Kyryliv,Ya.B. (2019). Znyzhennia pozhezhnoi nebezpeky torfianykiv, torforozrobok ta sposoby i protypozhezhne obladnannia dlia pidvyshchennia efektyvnosti yikh hasinnia. Pozhezhna bezpeka, 35, 75-82. doi: https://doi.org/10.32447/20786662.35.2019.12

https://doi.org/10.32447/20786662.35.2019.12

7. Petrova, Zh.O., Samoilenko, K.M., Novikova, Yu.P., & Vyshnievska, T.A. (2021). Adsorbtsiia zastarilykh mulovykh vidkladen, torfu, tyrsy ta kompozytsii z nykh. Protsesy teplomasoobminu. Keramika : nauka i zhyttia, 2(51), 13-18. Retrieved from file:///C:/Users/admink/Downloads/129-Article%20Text-237-1-10-20210625.pdf

https://doi.org/10.26909/csl.2.2021.2

8. Vozniuk, S.T., Moshynskyi, V.S., Klymenko, M.O. & Kucherova, A.V. (2017). Torfovo-zemelnyi resurs Pivnichno-Zakhidnoho rehionu Ukrainy: monohrafiia. Rivne: NUVHP. Retrieved from https://ep3.nuwm.edu.ua/7506/

9. Yaroshovets, K.A., &  Vdovychenko, A.I. (2021). Torfianyi potentsial u vyrishenni sotsialno-ekonomichnykh ta ekolohichnykh problem. Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia. Materialy somoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (2021 r., m. Lviv). T.2. K. : DKZ, 248-254. Retrieved from https://conf.dkz.gov.ua/files/2021_materials_vol_2_net.pdf

10. Yaroshovets, K., &  Remezova, O. (2021). Ekoloho-ekonomichna efektyvnist vykorystannia torfovykh sorbentiv dlia rozviazannia ekolohoichnykh problem. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1(92), 103-107. doi: https://doi.org/10.17721/1728-2713.92.14

https://doi.org/10.17721/1728-2713.92.14