Determination of the difference in the refraction coefficients caused by the variation in heights and the asymmetry of the leveling line profilesymmetry of the profile of the leveling line

Received: May 15, 1973
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Vlasenko S. G.. Kravcov N. I. Osobennosti dnevnogo hoda kojefficientov refrakcii v gorno-dolinnom rajone Karpat. - «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 16. 1972.
2. Maslich D. I. O tochnosti geodezicheskogo nivelirovanija v gornyh uslovijah. L'vov. 1957.
3. Maslich D. I. Osobennosti opredelenija vysot iz geodezicheskogo nivelirovanija v gorno-dolinnyh rajonah. - «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 11, 1970.
4. Maslich D. I.. Hizhak L. S. Issledovanie zavisimosti kojefficienta refrakcii ot perioda sutok i vysoty lucha. - «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emki. 1969, vyp. 10.