About the accuracy of direction orientation of the GI-B2 gyrotheodolite

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

On the basis of experimental studies of the accuracy of orientation of the directions by the gyrotodiolites Gy-B2 performed at the 351 point of triangulation, it was shown that the directional angles to the reference points by single gyrotheodolites of Gy-B2 can be determined with an accuracy of 5-7 ".

1.    Voronkov N. N., Ashimov N. M. Giroskopicheskoe orientirovanie. M., «Nedra», 1973.
2.    Kutyrev V.V., Makarov I. A. Opredelenie orientirnyh napravlenij s tochnost'ju 5—7" giroteodolitami GI-B2. — «Geodezija i kartografija», 1973, № 10.
3.    Rukovodstvo po opredeleniju direkcionnyh uglov na orientirnye punkty giroteodolitami GI-B2, M., ONTI CNIIGAiK, 1975.
4.    Sidorik R. S., Rusin M. I. O tochnosti opredelenija istinnyh azimutov giroteodolitom GI-B2. — «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1973, № 1.
5.    Smirnov N. V., Belugina D. Teorija verojatnostej i matema¬ticheskaja statistika v prilozhenii k geodezii. M., «Nedra», 1969.
6.    Tor och kov V. Ju. Giroteodolity, M., «Nedra», 1970.
7.     Cirbus Jan. Urcovaine polohy bodov gyroteodolitom MOM Gi—B2. — «Geod. a kartogr. obz.», 1972, 18, № 11.