Study of torsions of gyrotheodolites GI-B2 IOM

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

A hypothesis about the nature of the effects of viscoelastic deformation of the torsion on the drift of the null point of the free oscillations of the sensitive element is discussed. The existence of viscoelastic deformation of the torsion is experimentally confirmed.

1. Bogdanov Ju. M. Pribory tochnoj mehaniki. I Mashgiz. 
2. Bezuhov N. I. Osnovy teorii uprugosti, plastichnosti i pol chesti. M., «Vysshaja shkola», 1968. 
3. Voronkov N. N., Mashimov N. M. Gc skopicheskoe orientirovanie. M., «Nedra», 1973. 
4. Kovalev M. P. Opo i podvesy giroskopicheskih ustrojstv. M., «Mashinostroenie», 1970. 
5. 6regerson L. F. An Investigation of the morn Gi B2 Giroscopic Theodolite. Q detic Survey of Canada Department of Energy, Mines and Resources. Ottai 1970.