Volume 28, 1978

In this Number

(29 papers)
V. V. Kirichuk, Fedir Zablotskyi
42-49
A. L. Ostrovskij, V. P. Vasylchenko
89-96
Ihor Trevoho, D. I. Maslich, Volodymyr Litynskyi, B. T. Tlustiak
112-117