On the approximation of land surface in the computerised methods of working out contour lines

Authors:
1
Zakład Geodezji i Fotogrametrii Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

The relief is one of the main elements of maps needed for enginerring design purposes Photogrammetric and computer methods allow to elaboration such maps quickly. In recent years an intensive development of automatization in elaboration of contour lines occurred. The computer methods of elaboration contour maps are presented. It follows from the investigations that the methods which take into consideration correlation between terrain points are more universal. The digital terrain model (DTM) methods enables to include quickly the needed data into the engineering designing The application of photogrammetric methods, besides of automatyzation the proces of map elaboration, make possible quick supply to the designer of detailed and timly information on the terrain in the form of photogtaphic picture.

1. AJeksandrow N.N.: Rasczety tecznosti topograficzeskich sjemok w rajonach oroszenija
Izdatielstwo geodeziczeskoj literatury. Moskwa, 1956.
2. Bakanowa B.B.: O wyborie wysoty sieczenija reliefa na topograficzeskich planach.
Izw.Wys.Ucz.Zaw.Geod. і Fotos., nr 5, 1971.
3. Borowiec M., Рука K : Doswiadczenia zakiadu Fotogrametni і Informatyki
Teledetekcyjnej AGH w zakresie NMT. Konf. „NMT і jego wykorzystanie”. Rogow, 1994
4. Clauss S.: Untersuchungen iiber Bodenrauhigkeit und Kleinstformen. Vermessungstechnik
1963, t.l 1, nr 10.
5. Gazdzicki J.: Informatyka w geodezji і kartografii. PPWK, Warszawa 1975.
6. Drake 1 : Genauigkeitsforderungen an die Hohenaufnahme fiir den landwirtschaftlichen
Wasserbau. Varmessungstechnik, 1963, t.l 1, nr 11 і nr 12.
7. Kosinski W., Zbucki A.: Zastosowanie metod fotogrametni oraz numerycznego modelu
terenu do automatyzacji sporz^dzania map sytuacyjno-wysokosciowych terenu pfaskiego oraz
prac projektowych dla celow wodno-melioracyjnych. V sem. optym. pom. geodez. Warszawa
8. Kraus K : Automatische Berechnung des digitale Hohenlinien. Z. Vermessungswes nr 6
Karlsrue 1971. '*
9. Lang H.: Die Hohengenauigkeit tachymetrisch bestimer unvermarker Punkte in freier
Feldlage fur die Ableitung grossmasstablicher Hohenschichtlimenplane. Vermessungstechnik
1970, nr 3. 0
10. Piasecki M B.: Fotogrametria lotnicza і naziemna. PPWK, Warszawa, 1973.
11. Piasek Z., Milbert S., Pierzchala H.: Przegl^d numerycznych modeli terenu. Zesz.Nauk
AGH-Geodez., z. 62, Krakow, 1981.
12. Preuss R.: Pomiar nume.ycznego modelu terenu (DTM) metody fotogrametiyczna. Mat
Konf. num.mod.ter. і jego wyk. Rogow 1994.
13. Schut G.H.: Review of interpolation methods for digital terrain models. Xllth Congress of
the International Society for Photogrammetry, Helsinki, 1976.
14. Sierbieniuk C.H. і inni: Metody modelirowanija gieoplitej po dannym w nieregularno
rozpoJoziennych toczkach. Geodezja і Kartografia, nr 11, Moskwa, 1990.
15. Sitek Z.: Fotogrametria ogolna і inzynieryjna. PPWK, Warszawa - Wroclaw 1991
16. Stranger W.: The Stuttgart Contour program SCOP-farther development and review o f its
application. Stuttgart, 1976.
17. Wysocki J.: Analiza doktadnosci opracowan warstwicowych do projektowania
drenowania uzytkow rolnych. Zesz.Nauk. SGGW, Melioracje Rolne, 18, Warszawa, 1979.
18. Wysocki J : Comparative analysis of chosen methods o f testing contour lines.
Ann.Wars.AgricultUniv. - SGGW, Land Reclam. 19, Warszawa, 1981.
19. Wysocki J.: O dokladnosci map warstwicowych przy ci?ciu rownym 0,25 m. Przegl.
Geodez., nr 4-5, Warszawa, 1985.
20. Wysocki J.: Problemy dokladnosci nowoczesnych technik’ opracowania wielkoskalowych
map warstwicowych pod k^tem potrzeb wodnomelioracyjnych. Wyd. SGGW, Warszawa,
1987.
21. Wysocki J.: On the accuracy of the phologrammetric digital determination o f elevations.
.Ann.Wars.Agricult.Univ. SGGW', Land Reclam., 23, 1987.
22. Wysocki J.: Geodezja z fotogrametri^. Wyd. SGGW, wyd. IV, Warszawa, 1995.
23. Wysocki J.: Porownanie dokladnosci wybranych metod komputerowych і analogowych
wielkoskalowych opracowan warstwicowych, Przegl.Geodez. nr 5, Warszawa, 1995.
24. Wysocki J.: Preparation o f large scale contour maps using computer techniques.
Ann.Wars.AgricultUniv. - SGGW, Land Reclam. 28, Warszawa, 1997.
25. Wsysocki J.: On the approximation of the area surface in the computerised methods of
working out contour lines. Ann,Wars.Agricult.Univ. - SGGW, Land Reclam. 28, Warszawa,
1997.
26. Wznuzdaew C.B.: K woprosu o tocznosti izobrazenia reliefa gorizontaliami na planach
masstaba 1:2000. Trudy Moskowskowo Instituta Inzenierow Zemleustroistwa. Geodeizdat.
Moskwa, 1954. Wyp. 1.