Про наближення поверхні суші в комп'ютеризованих методах розробки контурних ліній

Автори:
1
Головна школа сільської економіки в Варшаві

Рельєф є одним з основних елементів карт, необхідних для розробки дизайну. Фотограмметричні та комп'ютерні методи дозволяють швидко розробляти такі карти. В останні роки відбувся інтенсивний розвиток автоматизації при розробці контурних ліній. Наведено комп'ютерні методи контурні карти розробки. З досліджень випливає, що методи, які враховують співвідношення точок місцевості, є більш універсальними. Методи цифрової рельєфної моделі (DTM) дозволяють швидко включити необхідні дані в інженерне проектування. Застосування фотограмметричних методів, крім автоматизації процесу розробки карти, дає можливість швидко забезпечити конструктору детальну та своєчасну інформацію про місцевість в формі фотографічної картини.

1. AJeksandrow N.N.: Rasczety tecznosti topograficzeskich sjemok w rajonach oroszenija
Izdatielstwo geodeziczeskoj literatury. Moskwa, 1956.
2. Bakanowa B.B.: O wyborie wysoty sieczenija reliefa na topograficzeskich planach.
Izw.Wys.Ucz.Zaw.Geod. і Fotos., nr 5, 1971.
3. Borowiec M., Рука K : Doswiadczenia zakiadu Fotogrametni і Informatyki
Teledetekcyjnej AGH w zakresie NMT. Konf. „NMT і jego wykorzystanie”. Rogow, 1994
4. Clauss S.: Untersuchungen iiber Bodenrauhigkeit und Kleinstformen. Vermessungstechnik
1963, t.l 1, nr 10.
5. Gazdzicki J.: Informatyka w geodezji і kartografii. PPWK, Warszawa 1975.
6. Drake 1 : Genauigkeitsforderungen an die Hohenaufnahme fiir den landwirtschaftlichen
Wasserbau. Varmessungstechnik, 1963, t.l 1, nr 11 і nr 12.
7. Kosinski W., Zbucki A.: Zastosowanie metod fotogrametni oraz numerycznego modelu
terenu do automatyzacji sporz^dzania map sytuacyjno-wysokosciowych terenu pfaskiego oraz
prac projektowych dla celow wodno-melioracyjnych. V sem. optym. pom. geodez. Warszawa
8. Kraus K : Automatische Berechnung des digitale Hohenlinien. Z. Vermessungswes nr 6
Karlsrue 1971. '*
9. Lang H.: Die Hohengenauigkeit tachymetrisch bestimer unvermarker Punkte in freier
Feldlage fur die Ableitung grossmasstablicher Hohenschichtlimenplane. Vermessungstechnik
1970, nr 3. 0
10. Piasecki M B.: Fotogrametria lotnicza і naziemna. PPWK, Warszawa, 1973.
11. Piasek Z., Milbert S., Pierzchala H.: Przegl^d numerycznych modeli terenu. Zesz.Nauk
AGH-Geodez., z. 62, Krakow, 1981.
12. Preuss R.: Pomiar nume.ycznego modelu terenu (DTM) metody fotogrametiyczna. Mat
Konf. num.mod.ter. і jego wyk. Rogow 1994.
13. Schut G.H.: Review of interpolation methods for digital terrain models. Xllth Congress of
the International Society for Photogrammetry, Helsinki, 1976.
14. Sierbieniuk C.H. і inni: Metody modelirowanija gieoplitej po dannym w nieregularno
rozpoJoziennych toczkach. Geodezja і Kartografia, nr 11, Moskwa, 1990.
15. Sitek Z.: Fotogrametria ogolna і inzynieryjna. PPWK, Warszawa - Wroclaw 1991
16. Stranger W.: The Stuttgart Contour program SCOP-farther development and review o f its
application. Stuttgart, 1976.
17. Wysocki J.: Analiza doktadnosci opracowan warstwicowych do projektowania
drenowania uzytkow rolnych. Zesz.Nauk. SGGW, Melioracje Rolne, 18, Warszawa, 1979.
18. Wysocki J : Comparative analysis of chosen methods o f testing contour lines.
Ann.Wars.AgricultUniv. - SGGW, Land Reclam. 19, Warszawa, 1981.
19. Wysocki J.: O dokladnosci map warstwicowych przy ci?ciu rownym 0,25 m. Przegl.
Geodez., nr 4-5, Warszawa, 1985.
20. Wysocki J.: Problemy dokladnosci nowoczesnych technik’ opracowania wielkoskalowych
map warstwicowych pod k^tem potrzeb wodnomelioracyjnych. Wyd. SGGW, Warszawa,
1987.
21. Wysocki J.: On the accuracy of the phologrammetric digital determination o f elevations.
.Ann.Wars.Agricult.Univ. SGGW', Land Reclam., 23, 1987.
22. Wysocki J.: Geodezja z fotogrametri^. Wyd. SGGW, wyd. IV, Warszawa, 1995.
23. Wysocki J.: Porownanie dokladnosci wybranych metod komputerowych і analogowych
wielkoskalowych opracowan warstwicowych, Przegl.Geodez. nr 5, Warszawa, 1995.
24. Wysocki J.: Preparation o f large scale contour maps using computer techniques.
Ann.Wars.AgricultUniv. - SGGW, Land Reclam. 28, Warszawa, 1997.
25. Wsysocki J.: On the approximation of the area surface in the computerised methods of
working out contour lines. Ann,Wars.Agricult.Univ. - SGGW, Land Reclam. 28, Warszawa,
1997.
26. Wznuzdaew C.B.: K woprosu o tocznosti izobrazenia reliefa gorizontaliami na planach
masstaba 1:2000. Trudy Moskowskowo Instituta Inzenierow Zemleustroistwa. Geodeizdat.
Moskwa, 1954. Wyp. 1.