Features of the use of orthophotomaps in the system of land resources management

1
MDHU im. P.Mohyly
2
LDAU
3
Lviv Polytechnic National University
4
TzOV PRTs “Ineko - rozviduvannia“

It is observing a circle of problems, which arise in the system of management land resources and leading cadastre. The way to soive this problem is by using ortophotoplanes.

1. Zemelnyi Kodeks Ukrainy .2002r

2. A.Tserklevych, Yu.Deineka, A.Shustyk. Pro deiaki tekhnichni aspekty vedennia mishobudivelno-ho kadastru. Zbirnyk materialiv shostoho mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu “ He-oinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha GPS i GIS - tekhnolohii“. Alushta (Krym ). 2001 .S.88-91.

3. A.Shustyk. Analiz tekhnolohichnoi skhemy avtomatyzovanoi systemy vedennia zemelnoho kada-stru. Zbirnyk materialiv shostoho mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu “ Heoinfo-rmatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha GPS i GIS - tekhnolohii “.Alushta ( Krym ). 2001 .S.96.

4. A.Shustyk, M.Smolnytskyi. Do vprovadzhennia avtomatyzovanoi systemy vedennia derzha-vnoho zemelnoho kadastru m. Lvova.Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : 36 . nauk . pr . - Lviv : Liha - Pres,2002 . S.282 - 284.