Some aspects of geodetic support for monitoring the channel regime of the carpathian rivers

1
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "

Conducting of works on monitoring of the mode of flow and river-bed processes of rivers of the Carpathians region stipulates the increase of volumes of the geodesic measuring in the proper systems of supervisions. We will consider the questions of method and detailed of the river-bed shooting, and also exactnesses of the got results. Application of digital models of locality for determination of sizes of deformations of river valleys and river-bed educations is offered.

1. Volosetskyi B.I. Inzhenerna heodeziia. Lviv. NULP. 2003.
 2. Volosec'kij B.І. Ispol'zovanie cifrovoj modeli rel'efa dlja opredelenija ruslovyh pereformirovanij. // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zo. - Lviv. 1992, vyp. 53. - S.3-7. 
3. Volosec'kij B.І., Kaganov Ja.І. Ispol'zovanie morfometricheskih zavisimostej opredeljaemyh i geodezicheskih nabljudenij dlja prognoz ruslovyh deformacij. //Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. - Lviv. 1986. S. 10¬15.
4 .Instruktsiia z topohrafichnoho znimannia v masshtabakh 1 : 5000, I : 2000, I : 1000, / : 500. Kyiv. HKNTA - 2.04 - 02 - 98. 1999.
5. Kaganov Ja. І. Ruslovye pereformirovanija pri regulirovanii rek gorno-predgornoj zony. - Lviv. Vyshcha shkola, 1981.