Application of the rifle artillery range for modeling the operational detection of objects during anti-terrorist operations

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Methodology of application of modeling complex as the part ofpattern digital stereophotogrammttric complex of reconnaissance and rifle artillery polygon of Lviv Institute of Land forces for solution of reconnaissance and observation tasks is proposed.

1 Hlotov V.M. Rozrobka ta doslidzhennia fototeodolita na bazi tsyfrovoi kamery ta optychnoho teodolita Theo-OIOB // Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha - GPS- i GIS- tekhnolohii: 36. mater. VMizhnar. nauk.-tekhn. sympoziumu. - Lviv, 2000. - S.5-9. 
2. Hlotov V.M. Vyznachennia koordynat oriientyriv ta tsilei tsyfrovym stereofotohrammetrychnym metodom // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nau ky ta vyrobnytstva: 36. nauk, prats. - Lviv, 2001. - S.118-121. 
3. Hlotov V.M., Makarevych V.D., Protsyk M.T. Analiz tochnosti vyznachennia koordynat tsilei pry zastosuvanni tsyfrovoho fototeodolitnoho znimannia zalezhno vid nakhylu znimalnoi poverkhni // Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha - GPS- i GIS-tekhnolohi: 36. mater. IX Mizhnar. nauk.-tekhn. sympoziumu. - Lviv, 2004. - S.26-32. 
4. Hlotov V.M., Makarevych V.D. Operatyvne vyiavlennia obiektiv tsyfrovym stereofotohrammetrychnym kompleksom pid chas vykonannia myrotvorchykh operatsii // Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha - GPS- i GIS-tekhnolohii: 36. mater. X Mizhnar. nauk.-tekhn. sympoziumu. - Lviv, 2005. - S.210-214.
5.    Hlotov V , Lialiuk D, Makarevych V. Doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat tsilei ta oriientyriv pry zastosuvanni tsyfrovoho fototeodolitnoho kompleksu // Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha — GPS- i GIS-tekhnoloh yii: 36. mater. X Mizhnar. nauk.-tekhn. sympoziumu. - Lviv, 2005. - S.205-210.
 6. Hlotov V.M., Makarevych V.D. Analiz mozhlyvostei tsyfrovoho stereofotohrammetrychnoho kompleksu stosovno vyiavlennia podii v raionakh vidpovidalnosti myrotvorchykh pidrozdiliv // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: 36. nauk, prats. - Lviv, 2006. — S. 173-182. 
7. Lobanov A.N. Fototopohrafyia. — M.: Nedra, 1983. — 219 s. 
8. Panasiuk V.V. Tekhnichni zasoby rozvidky ta yikh boiove zastosuvannia: Pidruchny :. - 2-he vyd. - K.: HUR, 2002. - 152 s. 
9. XXI vek: oruzhye, voiennaia tekhnyka, sredstva obespechenyia //ZVO. - 2000. - №9. - S.65. 
10. Vyntovochnyi artychleryiskyi polyhon VAP 72. Tekhnycheskoe opysanye y ynstruktsyia po zhspluatatsyy. VAP 72- 00.00.000. TO. — M.: Voenyzdat, 1973. — 71 s. 
11. Kratkoe rukovodstvo po yspolzovanyiu tsyfrovoi kamery Canon EOS 350D (rus.). - 2002. 12. Prohrammnoe obespechenye dlia sozdanyia y redaktyrovanyia tsyfrovykh kart y planov: Rukovodstvo operatora. Chast 2. “Heosystema”. - Vynnytsa, 2000. 13. Hranatomety, pulemeti. 
14. http://wmwweaponplace.ru/-ece pro vooruzhenye. 
15. http://world.guns.ru/ - sovremennoe strelkovoe oruzhye y boeprypasi.
16.    http://www.ckb-photon.ru/nightvisiondevices/index.htm - prybory nochnoho vydenyia, nabliudenyia.
17.    http://wwM .mfit.ru/defensive/index.html - novosty o modernyzatsyy vooruzhenyi.