Method of preparation large-scale plans for the material aero and surface capture

2007;
: pp. 144 – 148
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

It is proposed the technological scheme of creation of large – scale plans in hilly and mountain terrains using two kinds of materials: aerial survey implemented in the past and modern digital phototheodolite survey. The profitability of methodology for creation of plans for small territories is underlined.

 

  1. Volchko P.I., Hlotov V.M., Chyzhevskyi V.V. Tekhnolohiia stvorennia velykomasshtabnykh planiv lokalnykh ob’iektiv tsyfrovym stereofotohrammetrychnym metodom [Technology of large-scale plans of local objects digital stereophotogrammetric method]. Zbirnyk materialiv desiatoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu ”Heoinformatsiinyi monitorynh - navkolyshnoho seredovyshcha - GPS i GIS –tekhnolohii” [Proceedings of the Tenth Scientific and Technical Symposium "Geoinformation monitoring - Environment - GPS and GIS -Technology"]. Lviv, 200, pp. 133 - 135.
  2. Gel'man R.N., Nikitin M.Yu. Primenenie principa fototeodolita pri nazemnoj cifrovoj s’emke [Application of the principle phototheodolites with terrestrial digital capture]. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], Moscow,2004, pp. 32-37.
  3. Hlotov V.M. Osoblyvosti tsyfrovoho znimannia pry stvorenni velykomasshtabnykh planiv Antarktychnoho uzberezhzhia v raioni stantsii „Akademik Vernadskyi” [ Features digital capture when creating large-scale plans of the Antarctic coastline near the station "Akademik Vernadsky"]. Nauk.-tekhn. zhurn. „Visnyk heodezii ta kartohrafii”. [Scientific and technical. journal "Bulletin of Geodesy and Mapping"], Kyiv, 2005, no. 3, pp.22-25.
  4. Hlotov V.M., Chyzhevskyi V.V. Vdoskonalenyi sposib vyznachennia dystorsii tsyfrovykh znimalnykh system[An improved method for determining distortion digital film systems]. Nauk.-tekhn. zhurn. „Visnyk heodezii ta kartohrafii” [Scientific and technical. journal "Bulletin of Geodesy and Mapping"], Kyiv, 2005, no. 2, pp. 42 – 45.
  5. Dorozhynskyi O.L. Osnovy fotohrammetrii[Basics of photogrammetry]. Lviv:Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika» [Publishing House of Lviv Polytechnic], 2003.