Volume 69, 2007

The book publishes articles on research in the fields of engineering geodesy, satellite geodesy, geodetic gravimetry, cartography, photogrammetry, remote sensing, geoinformatics, cadastre and land monitoring.

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University
(protocol № 66 of the session on 27.11.2007)

Certificate of state registration of print media HF - series KB № 13268-2152P

Collection on electronic archive site of Scientific and technical library of Lviv Polytechnic National University

Collection on publishing site of Lviv Polytechnic

In this Number

(27 papers)
A. L. Ostrovskij
pp. 5 – 15
Alexander N. Marchenko
pp. 34 – 42
Alexander N. Marchenko, Kornyliy Tretyak
pp. 43 – 52
Ihor Trevoho, O. M. Denysov, O. M. Samoilenko
pp. 60 – 62
Volodymyr Litynskyi, O. Kiselik, Serhii Perii, Svyatoslav Litynskyi
pp. 94 – 97
Ihor Kuzio, Oleksandr Moroz, T. H. Shevchenko
pp. 98 – 104
B. G. Prjaha
pp. 110 – 116
B. G. Prjaha, R. Biletskyi, Ya. Fedorko
pp. 117 – 121
V. M. Korolov, V. Bieliakov, K. Rudenko
pp. 122 – 128
V. Melnyk, A. V. Shostak
pp. 129 – 134
Khrystyna Burshtynska, I. Vasylykha, P. Koval
pp. 135 – 143
Volodymyr Hlotov, V.I. Nikulishyn, V. V. Chyzhevskyi
pp. 144 – 148