To the question of estimation of accuracy of measurement of exceedances by GPS method

2007;
: pp. 78 – 82
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University

The influence of the time length of observations, vector length and minimum height of the satellites above horizon for the determination of vertical component of GPS measurements was investigated. The GPS method vas derived. The accuracy for the determination of the elevation between GPS method and classic leveling was compared.

  1. Grycjuk T.Ju., Do pytannja rozrobky metodyky monitoryngu vertykal'nyh zmishhen' inzhenernyh sporud GES za dopomogoju GPS tehnologij [On the development of methods of monitoring the vertical displacement of hydroelectric engineering structures using GPS technology] Zbirnyk naukovyh prac' HII mizhnarodnogo naukovo-tehnichnogo sympoziumu “Geoinformacijnyj monitoryng navkolyshn'ogo seredovyshha GPS i GIS-tehnologii'” [Scientific Papers XII international scientific symposium "Geoinformation monitoring of environment GPS and GIS-technologies"] Alushta, 2007.
  2. Tretjak K.R., Cherepanov E.I. Eksperymental'ne doslidzhennja tochnosti GPS-systemy SR-9500 LEICA [Experimental study of the accuracy of GPS-SR-9500 system LEICA]. Zb. nauk. pr. nauk.-tehn. konf., prysvjachenoi' svjatu pracivnykiv geologii', geodezii' ta kartografii' [Coll. Science. pr. scientific-technical. Conf., dedicated to the holiday of geology, geodesy and cartography]. Lviv: National University "Lviv Polytechnic", 1999.
  3. Tretjak K.R., Shushkova T.M. Do pytannja tryvalosti GPS-vymiriv pry pobudovi derzhavnyh merezh 1-go ta 2-go klasiv [On the question of the length of GPS-measurements in constructing public networks 1st and 2nd class ]. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography], 2001, no. 61.
  4. www.sopak.ucsd.edu/cgi-bin/dbDataBySite.cgi