Scientific achievements of the expeditions of the department of geodesy on refraction issues in the deserts of Central Asia

2007;
: pp.16 – 19
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Purpose The aim is to describe the results obtained during the scientific geodesic expeditions of the geodesic department in the deserts of Central Asia in 1986-1987. The purpose of the expedition was to search for refractive indexes without determining the temperature gradient along the directed beam.

 

1. Ostrovskyi A.L., Vlasenko S.H., Suiunov A.S. Opыt uchёta vertykalnoi refraktsyy pry tryhonometrycheskom nyvelyrovanyy v uslovyiakh Srednei Azyy bez vыchyslenyia koэffytsyentov yly uhlov refraktsyy // Dep. v UkrNYYNTY. – № 1667-Uk88. – 6 s.  
2. Ostrovskyi A.L., Moroz A.Y. Teoryia y praktyka fluktuatsyonnoho metoda opredelenyia vertykalnoi refraktsyy // Heodezyia y aэrofotosъёmka. Yzvestyia vuzov. – M., 2000. – № 3. – S. 11 – 29.  3. Ostrovskyi A.L., Suiunov A.S., Vlasenko S.H. Tryhonometrycheskoe nyvelyrovanye s vыchyslenyem sredneyntehralnыkh znachenyi zenytnыkh rasstoianyi // Heodezyia, kartohrafyia y aэrofotosъёmka. – Lvov, 1996. – Vыp.57. – S. 48 – 55.  
4. Ostrovskyi A.L., Tlustiak B.T., Suiunov A.S. Ob uchёte vertykalnoi refraktsyy v uslovyiakh Srednei Azyy // Heodezyia y kartohrafyia. – 1987.– № 5. – S. 19 – 21. 
5. Suiunov A.S. Zakonomernosty deistvyia y metodы uchёta refraktsyy pry heodezycheskykh yzmerenyiakh v uslovyiakh Srednei Azyy. – Avtoref. dys. na soysk. uch. step. kand. tekhn. nauk. – Lvov, 1988. – 19 s.  
6. Suiunov A.S. Problema uchёta atmosfernыkh vlyianyi na heodezycheskye yzmerenyia v uslovyiakh Tsentralnoi Azyy.– Avtoref. dys. na soysk. uch. step. dokt. tekhn. nauk.– Kyev, 1995.– 39s.  
7. Suiunov A.S. Эffektyvnost meteorolohycheskoho metoda uchёta vertykalnoi refraktsyy v uslovyiakh Srednei Azyy // Dep. v UkrNYYNTY. – № 2247-Uk87. – 8 s.  
8. Suiunov A.S., Vlasenko S.H., Kolhunov V.M. Zakonomernosty deistvyia vertykalnoi refraktsyy v uslovyiakh Srednei Azyy // Heodezyia, kartohrafyia y aэrofotosъёmka.– Lvov, 1988. – Vыp.47. – S. 61 – 66.  
9. Cuiunov A.S., Drbal O.I. Vpershe – pro refraktsiiu u pusteli // Radianskyi student. Hazeta Lvivskoho  politekhnichnoho  instytutu. –       № 28 (1778).  –  22.10.1986.  –  4 s.  
10. Suyunow A., Vlasenko S.  Uwzglednienie bocznej refrakcji w poligonometrii w warunkach goracego klimatu // Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej / Budownictwo i Inzynieria Srodowiska. – z.15. – Rzeszow, 1995. – Nr. 119. – S. 44 – 47.