Conditional equations in the network of spatial triangulation

Received: March 13, 1967
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Rudskij V. N. Sovmestnoe uravnivanie gorizontal'nyh uglov i zenitnyh rasstojanij. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geode-
zija, kartografija n ajerofotos#emki», vyp. 5, Izd-vo L'vov. un-ta. 1966.
2. Filippov A. E. Uslovnye uravnenija shiroty, dolgoty i azimuta v seti
prostranstvennoj trianguljacii. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehni-
cheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emki», vyp. 6. Nad-vo L'vov.
un-ta. 1967.
3. Filippov A, E. Koordinatnye uslovnye uravnenija v seti prostranstvennoj trianguljacii. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija. kartografija i ajerofotos#emki», vyp. 7. Izd-vo L'vov. unta. 1967.
4. K. Ledersleger. Astronomische und physikalische Geodäsie (Erdmessung). Handbuch der Vermessungskunde, Bd. V, Stuttgart, 1957.
5. Hotine Marlin. A primer of non-classical geodesy. A.J.G. Venice, 1959.