Comparative evaluation of land cadastres of foreign countries and Ukraine

2008;
: pp. 68-75
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In article the estimation of conducting a ground cadastre in foreign countries and Ukraine that will allow to improve them in further in view of market economy is induced.

 

 1. Ambrosymov V.V., Astvenov A.E., Noyanov Yu.H., Fylyppov A.N. Sovremennyj kadastr. Integracija – raspredelennost' pol'zovatelej. [Modern cadaster. Integration - the distribution of users]. Geodezija i kartografija, 2000, no. 2.
 2. Hnatkovych D.I., Stupen' M.H. Rozvytok i problemy vedennya zemel'noho kadastru [Development and problems of land cadastre]. Visnyk ahrarnoyi nauky. 2000, no.9, pp. 22–25.
 3. Derzhavnyy zemel'nyy kadastr:suchasnyy stan i shlyakhy yoho vdoskonalennya: Monohrafiya [State Land Cadastre: current situation and ways to improve it: Monograph], Pid red. d.e.n., prof. M.H. Stupenya, Lviv: NVF „Ukrayins'ki tekhnolohiyi”,2005, 176 p.
 4. Dorozhyns'kyy O., Pochkin S. Kryteriyi otsinky aerokosmichnykh zobrazhen' dlya kadastrovykh robit [Criteria for evaluation of aerospace images for cadastral]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya. Ukr. mizhvidomch. naukovo-tekhn. zb.  Issue 68, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu „L'vivs'ka politekhnika”, 2007, pp. 172–177.
 5. Mahazynshchykov T.P. Zemel'nyj kadastr: Uchebnoe posobie. [Land Registry: Textbook]. Lviv: Vyshcha shkola. Yzd-vo pry Lviv un-tu, 1980, 388 p.
 6. Perovych L. Do pytannya rozvytku kadastrovoyi polityky v Ukrayini ta yikh kadrovoho zabezpechennya [On the question of cadastral policy in Ukraine and their personnel provision]. Vil'nyy ahrarnyk. No. 1, 1996, pp. 68–70.
 7. Petrovych L., Volosets'kyy B. Osnovy kadastru. Ch. 1: Navch. posibnyk [Basics of cadastre]. Lviv, Kolomyya, 2000, 128 p.
 8. Perovych L.M. Teoretychni zasady funktsionuvannya kadastrovoyi systemy v Ukrayini [Theoretical principles of operation of the cadastre system in Ukraine]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva: Zb. nauk. pr. Lviv: Vyd-vo  Nats. un-tu “L'vivbs'ka politekhnika” [Modern achievements in geodetic science and industry. Lviv Polytechnic Publishing House], 2006, pp. 55-64.
 9. Polozhennya pro poryadok vedennya zemel'noho kadastru. Zemel'ni vidnosyny v Ukrayini: Zakonodavchi i normatyvni dokumenty. [Regulations on the procedure of land cadaster]. Kyiv, 1998, 334 p.
 10. Teoretyko-metodychni osnovy derzhavnoho zemel'noho kadastru v Ukrayini [Theoretical and methodological foundations of the state land cadastre in Ukraine]. Pid red A.M. Tretyaka. Kyiv, 2002, 253 p.
 11. Stupen M.H. ', Hul'ko R.Y., Mykula O.Ya.  ta in. Teoretychni osnovy derzhavnoho zemel'noho kadastru [Theoretical foundations of the state land cadastre]: Navch. Posibnyk. Za red. M.H. Stupenya. Lviv: Apriori, 2003, 341 p.
 12. Tretyak A.M. Zemel'nyy kadastr KhKhI stolittya. Zarubizhni i vitchyznyani pohlyady na rozvytok zemel'noho kadastru. [Land Registry XXI century. Foreign and national views on the development of land cadastre]. Kyiv,1999, 115 p.
 13. Tretyak A.M. Derzhavnyy zemel'nyy kadastr: problemy i perspektyvy [State Land Cadastre: Problems and Prospects]. Zemlevporyadkuvannya. 2002, no. 3, P. 26.
 14. Yak funktsionuyut' kadastrovi systemy u sviti? Zarubizhnyy dosvid [How does the cadastra system in the world? Foreign experience]. Zemlevporyadnyy visnyk, 2006, no. 2, pp. 68–71.
 15. Wilkowski W. i inni. Systemy katastralne i przekstalcenia struktury przestrzennej obszarow wiejskich w krajach Unii Europeiskej i w Polsce/Wydawnictwo SGGW. Ss/ 165. Warczawa. 2002.
 16. Wysocki J. Kegler A. Kataster a system informacji przestrzennej. Prace Nauk/ Instytutu Gjrnsctwa Polit. Wroclawskiej. No. 90, pp. 301-304, Wroclaw, 2000.