Determining of permissible values of area land plots mean square errors outside settlements

2011;
: pp. 136-141
1
Department of Geodesy, Lviv PolytechnicNational University, State Higher Educational Institution “National Mining University”
2
State Higher Educational Institution “National Mining University”; Kyiv National University of Construction and Architecture

Was made an analysis of standard acts that are regulating the realization of geodetic measurements for national landscape cadastre purposes. The research have touched upon the influence of quadratic mean mistakes of boundary-marks coordinates determination on quadratic mean mistake of determination of land parcels areas outside the boundaries of settlements.

 1. Dutchyn M., Bida I.,. Mel'nychenko G. Doslidzhennja tochnosti vyznachennja ploshh zemel'nyh diljanok z vrahuvannjam kil'kosti konturnyh tochok ta i'h roztashuvannja [Investigation accuracy of area of land, taking into account the number of contour points and their location ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. Prac [Recent advances in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. AL, 2009, Vol. And (17), pp. 301-308.
 2. Zemel'ne pravo Ukrai'ny: Teorija i praktyka [Land Law of Ukraine: Theory and Practice], no. 03/10.,  Zagal'noderzhavne jurydychne vydannja [National law publication]. pp. 41-54.
 3. Zemel'nyj kodeks Ukrai'ny [The Land Code of Ukraine] of 25.10.2001 no. 2768-III
 4. Instrukcija pro vstanovlennja (vidnovlennja) mezh zemel'nyh diljanok v naturi (na miscevosti) ta i'h zakriplennja mezhovymy znakamy, zatverdzhena nakazom Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny iz zemel'nyh resursiv [Instructions for installation (recovery) of land plots in kind (on the ground) and their consolidation boundary markers, approved by the State Committee of Ukraine for Land Resources] of 18.05.2010 № 376.
 5. Kerivnyj tehnichnyj material «Inventaryzacija zemel' naselenyh punktiv (nazemni metody)» [Managing technical material "Inventory of inhabited areas (terrestrial methods)]." Kyiv, 1993.
 6. Malashevs'kyj M.A. Analiz metodiv vyznachennja ploshh pry provedenni kadastrovyh robit [Analysis methods for determining the area during the cadastral ]. Inzhenerna geodezija [Engineering geodesy]. 2008, no. 54, pp. 135-139.
 7. Polozhennja pro zemel'no-kadastrovu inventaryzaciju zemel' naselenyh punktiv, zatverdzhene nakazom Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny iz zemel'nyh resursiv [Regulations on land cadastre inventory of land settlements, approved by the State Committee of Ukraine for Land Resources] of 26.08.1997 № 85.
 8. Rjabchij V.A.,. Rjabchij V.V. Vlijanie oshibok okruglenija koordinat uglov povorotov granic zemel'nyh uchastkov na tochnost' opredelenija ih ploshha¬dej [Effect of rounding errors coordinate angles of rotation of land boundaries on the accuracy of determining their ploschadey]. Іnzhenerna geodezіja [Іnzhenerna geodezіya]. 2003, no. 49, pp 193-201.
 9. Rjabchij V.A.,. Rjabchij V.V, Kashyna N. Vyznachennja dopustymoi' zminy ploshhi zemel'noi' diljanky za rezul'tatamy povtornyh geodezychnyh vymiriv [Determination of allowable changes in the area of land on the results of repeated geodetic measurements ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrob¬nyctva: Zb. nauk. prac' [Recent advances in geodetic science and vyrobnytstva: Coll. Science. Works]. AL, 2010, Vol. And (19), pp. 103-106.
 10. Rjabchij V.A.,. Rjabchij V.V, Jankin O. Vstanovlennja tochnosti vyznachennja ploshh zemel'nyh diljanok pid malymy ob’jektamy neruhomosti [Installing the accuracy of area of land for small real estate]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. Zb. nauk. prac' [Recent advances in geodetic science and industry. - Coll. Science. Works]. Lviv, 2010,. Vol. II (20), pp. 204-208.
 11. Rjabchij V.V.,. Tregub M.V. Analiz vplyvu rel'jefu na vyznachennja ploshh velykyh zemel'nyh diljanok [Analysis of the impact of the relief on the definition of large areas of land]. Materialy V Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' «Novi tehnologii' v geodezii', zemlevporjadkuvanni ta pryrodokorystuvanni» [Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference "New technologies in geodesy, land surveying and environmental management."]. Uzhgorod, 2010, pp. 20-22.
 12. Shhodo zauvazhen' Zemel'noi' spilky Ukrai'ny do proektu Instrukcii' pro vstanovlennja (vidnovlennja) mezh zemel'nyh diljanok u naturi (na miscevosti) ta i'h zakriplennja mezhovymy znakamy [For comments Land Union of Ukraine the draft instructions on installing (updating) of land plots in kind (on the ground) and their consolidation boundary markers Available at: www.dkzr.gov.ua.