Reliability of the expert judgments in real estate evaluation

2013;
: зp. 20 - 23
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In this article brought theoretical and practicals proprals about valuation of the expert method
of the valuation property. Research and conclusions made on the base of the statistic theory
 and economy – mathematics modeling.

  1. Grabovetsky B.E. Metody ekspertnykh otsinok: teoriya, metodolohiya, napryamky vykorystannya[Methods of peer reviews: theory, methodology, uses of]: monohrafiya. – Vinnytsya: VNTU, 2000. – 171 s.
  2. Lahodnyuk O.A. Orhanizatsiya prybudynkovykh terytoriy zhytlovykh bahatokvartyrnykh budynkiv [Organization adjoining areas of residential apartment buildings]/ O.A. Lahodnyuk, P.H. Chernyaha.[O.A. Lahodnyuk, P.G. Chernyaha] – L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2012. – 176 s.
  3. Osnovy jekonomicheskogo prognozirovanija: ucheb. posobie / N.M. Gromova, N.I. Gromova. – M.: Akademija Estestvoznanija, 2007. – 112 s.
  4. Beshelev S.D, F.G Gurvich Matematyko-statystycheskye metodы эkspertnыkh otsenok [Mathematical-statistical methods of expert assessments]. – M.: Statystyka, 1980. – 264 s.
  5. Dobryak D.S. Ekoloho-ekonomichni zasady reformuvannya zemlekorystuvannya v rynkovykh umovakh [Ecological and economic principles of land reform in market conditions]/ D.S. Dobryak, D.I.Babmindra [D.S. Dobryak, D.I.Babmindra].  – K.: Urozhay, 2006. – 336 s.