Порівняльна оцінка земельних кадастрів зарубіжних країн і України

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

В статті індукується оцінка проведення земельного кадастру в зарубіжних країнах та Україні, що дозволить їх подальше вдосконалення з урахуванням ринкової економіки.

В
 

1.Амбросимов В.В., Аственов А.Е., Ноянов Ю.Г., Филиппов А.Н. Современный кадастр. Интеграция – распределенность пользователей// Геодезия и картография. – 2000.№ 2.

2. Гнаткович Д.І., Ступень М.Г. Розвиток і проблеми ведення земельного кадастру// Вісник аграрної науки.– 2000.– №9. – С. 2225.

3. Державний земельний кадастр:сучасний стан і шляхи його вдосконалення : Монографія / Під ред. д.е.н., проф. М.Г. Ступеня.– Львів: НВФ „Українські технології”,2005. – 176 с.

4. Дорожинський О., Почкін С. Критерії оцінки аерокосмічних зображень для кадастрових робіт// Геодезія, картографія і аерофотознімання. Укр. міжвідомч. науково-техн. зб. – Вип.68. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2007. – С. 172177.

5. Магазинщиков Т.П. Земельный кадастр: Учебное пособие. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 388 с.

6. Перович Л. До питання розвитку кадастрової політики в Україні та їх кадрового забезпечення// Вільний аграрник. – № 1, 1996. – С. 6870.

7. Петрович Л., Волосецький Б. Основи кадастру. Ч. 1: Навч. посібник. – ЛьвівКоломия, 2000. – 128 с.

8. Перович Л.М. Теоретичні засади функціонування кадастрової системи в Україні// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. . – Львів: Вид-во  Нац. ун-ту “Львівбська політехніка”, 2006. – С. 55-64.

9. Положення про порядок ведення земельного кадастру// Земельні відносини в Україні: Законодавчі і нормативні документи. – К., 1998. – 334 с.

10. Теоретико-методичні основи державного земельного кадастру в Україні / Під ред А.М. Третяка. – К., 2002. – 253 с.

11. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я. Микула та ін. / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.

12. Третяк А.М. Земельний кадастр ХХІ століття. Зарубіжні і вітчизняні погляди на розвиток земельного кадастру. – К.,1999. – 115 с.

13. Третяк А.М. Державний земельний кадастр: проблеми і перспективи// Землевпорядкування.– 2002. – № 3.– С. 26.

14. Як функціонують кадастрові системи у світі? Зарубіжний досвід// Землевпорядний вісник, 2006. – № 2. – С. 6871.

15. Wilkowski W. i inni. Systemy katastralne i przekstalcenia struktury przestrzennej obszarow wiejskich w krajach Unii Europeiskej i w Polsce/Wydawnictwo SGGW. Ss/ 165. – Warczawa. 2002. 16. Wysocki J. Kegler A. Kataster a system informacji przestrzennej. Prace Nauk/ Instytutu Gjrnsctwa Polit. Wroclawskiej. 90. –s. 301-304.– Wroclaw, 2000.