Legal and conceptual aspects of development of the spatial development monitoring system in Poland

2009;
: pp. 26-28
1
Instytut Geodezji i Kartografii
2
Instytut Geodezji i Kartografii

In the paper the problem of the development of a system for spatial planning monitoring is undertaken. The legal possibilities and restrictions connected with the designing and creation of such system are indicated. A review of the activities on this area is also presented together with the proposal of methodological solutions necessary for developing a concept of the monitoring system which would enable to generate spatial-based information at national and regional scales.

  1. Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t.1, t. 2., t. 3, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: „GIS – Obszary zastosowan” – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 r
  3. „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” – Rzadowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1999 r.
  4. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju przygotowana” – Rzadowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005 r.
  5. Praca zbiorowa: „Metody analiz geograficznych w planowaniu przestrzennym” – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Zeszyt 3, 1979 r.
  6. Wrochna A., 2002, Wektorowa baza cyfrowej mapy polski w skali 1:200 000. Materialy III Konferencji naukowej. Gdansk.
  7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.).