Volume 71, 2009

The book publishes articles on research in the fields of engineering geodesy, satellite geodesy, geodetic gravimetry, cartography, photogrammetry, remote sensing, geoinformatics, cadastre and land monitoring.

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University
(protocol № 29 of the session on 29.01.2009)

Collection on electronic archive site of Scientific and technical library of Lviv Polytechnic National University

Collection on publishing site of Lviv Polytechnic

In this Number

(42 papers)
U. Litwin, S. Bacior, I. Piech
pp. 14-25
Khrystyna Burshtynska, Mykhailo Protsyk, Lyubov Babiy, T. J. Ilkiv, B. V. Polishchuk
pp. 29-34

Chernjaga P., Janchuk O.

P. G. Chernyaha , А.Ye. Yanchuk
pp. 99-107

Dorozhyns'kyj O., Kolb I., Dorozhyns'ka O.

O. Dorozhynskyi, Ihor Kolb, O. Dorozhynska
pp. 108-121

Burshtyns'ka H., Babushka A., Vasylyha I., Pikulyk S.

Khrystyna Burshtynska, Andriy Babushka, Chrystyna Vasylyha, Pikulyk S.
pp. 146-151

Perovych L., Gubar Y.

L. Perovych, Yurii Hubar
pp. 157-164

Kolb I., Procyk M., Andrijuk V., Voron N.

Ihor Kolb, Mykhailo Protsyk, V. Andrijuk, N. Voron
pp. 180-184

Barladin O., Mykolenko L., Skljar O.

O. Barladin, L. Mykolenko, O. Skljar
pp. 185-190

Glotov V., Pashhetnyk O.

Volodymyr Hlotov, O. Pashchetnyk
pp. 231-237

Galaganov O., Gorshkov V., Guseva T., Kuznecov Ju., Rozenberg N., Perederin V., Shherbakova N.

pp. 241-247

Petljuk I., Shevchenko T.

I. Petljuk, T. H. Shevchenko
pp. 248-250

Glotov V., Golubinka J., Il'kiv T.

Volodymyr Hlotov, Yuriy Golubinka, T. J. Ilkiv
pp. 251-257

Prjaha B.

B. G. Prjaha
pp. 262-270

Tretjak K., Grycjuk T.

Kornyliy Tretyak, T. Ju. Grycjuk
pp. 271-279

Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”

pp. 280-281