Regression analysis relationship between vertical relief dissection, morphological structure and modern movements of the earth's surface

2009;
: pp. 191-197
1
Scientific and Production Enterprise: "Photon", Kryvyi Rih Technical University
2
Kryvyi Rih Technical University
Автори: 
Sydorenko V., Kulikovs'ka O.

The regressive models of communication are created between the geological structure of zone of the Krivorozhskо-Kremenchug deep breaking a secret and modern vertical movements of earthly surface

  1. Nesterova O.E. Morfometricheskij analiz rel'efa pri izuchenii lokal'nyh podnjatij / O.E. Nesterova // Rel'efoobrazujushhie processy: teorija, praktika, metody issledovanija: Materialy XXVIII Plenuma geomorfologicheskoj komissii RAN. Novosibirsk, IG SO RAN.- Novosibirsk, 2004. –S. 201-202.
  2. Rancman E.Ja., Glasko M.P. Morfostrukturnye uzly – mesta jekstremal'nyh prirodnyh javlenij / E.Ja. Rancman, M.P. Glasko. M.: Media-Press, 2004. – 224 s.
  3. Filosofov B.I. Osnovy morfometricheskogo metoda poiskov tektonicheskih struktur / B.I. Filosofov. Saratov: SGU, 1975. – 232s.
  4. Borovikov V. STATISTICA: iskusstvo analiza dannyh na komp'jutere dlja professionalov. Sankt-Peterburg: Piter, 2001.
  5. http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.