Application of modern electronic geodetic equipment to monitor the straightness of rotary kiln shells

2010;
: pp. 80-82
1
Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Determination of the across-section center of the rotary kiln shell and rectilinear of the shell axis by the electronic devises, particully, laser distancers was described.

 

  1. Kuzjo I.V., Moroz O.I., Shevchenko T.Gh. Kontrolj osnovnykh osej obertovykh pechej elektronnymy takheometramy. [Control of the main axes of rotary kilns electronic total station] // [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. 2007, no. 69.
  2. Kuzjo I.V., Moroz O.I., Shevchenko T.Gh., Kubrak O.D. Sposib vyznachennja neprjamolinijnosti planovoji proekciji obertovoji pechi. [Method of determining nepryamoliniynosti planned projection of the rotary kiln]. Patent № 86525. Ukraine IPC F 27 B 7/00; G Na 01V 11/00 2007 12724. Stated 16.11.2007. Publish. 27.04.2009. Bull. Number 8.
  3. Kuzjo I.V., Moroz O.I., Shevchenko T.Gh., Kubrak O.D. Sposib vyznachennja polozhennja opornykh rolykiv obertovoji pechi. [Method of determining the position of the rotary kiln support rollers]. Patent № 86893. Ukraine IPC F 27V 7/00. Na 200712733. Stated 16.11.2007. Publish. 25.05.2009. Bull number 10.
  4. Rukovodstvo po vyverke tehnologicheskogo oborudovanija metallurgicheskoj promyshlennosti. [Guide reconciliation process equipment Metallurgical Industry]. - Moscow: Ministry of Metallurgy of the USSR, 1991, 214 p.
  5. Shatilov O., Chelpanov N., Chujkov S. Avtomatizirovannaja sistema kontrolja i regulirovanija vrashhajushhihsja pechej. [Automated system for the control and regulation of rotary kilns]. [System integration. Heavy industry]. CHAZ. Chelyabinsk. 2002, pp. 20-27.
  6. Panychiv A. Optimizing control of rotary piln operation іn the magnetic-blooming method of processing iron-bearing now materials. Metallurgist. NewJork, 2006, no. 50, pp. 457–462.