Study of dynamic changes of coordinates reference stations network ZAKPOS

2010;
: pp. 41-44
1
Lviv Polytechnic National University

We suggest using the method macromodelling to study dynamic changes of coordinates of reference stations. This method is good enough to determine the effect of ionosphere on the accuracy of GPS-coordinates of stations. For example, used a network of stations ZAKPOS. The main goal of our work was to study the best way is optimal for accurate positioning of the reference station network.

  1. Savchuk S., Grynyshyna-Poljuga O. Metodyka vstanovlennja vyhidnyh znachen' koordynat ukrai'ns'kyh permanentnyh stancij dlja vysokotochnoi' geodezychnoi' pryv’jazky // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. pr. – L'viv. – 2009. – S. 39–43.
  2. Matvijchuk Ja.M. Matematychne makromodeljuvannja dynamichnyh system: teorija ta praktyka. – L'viv: Vydavnychyj centr LNU im. Ivana Franka, 2000. – 215 s.
  3. Matvijchuk Ja.M. Reguljaryzovana identyfikacija dynamichnyh prognostychnyh makromodelej / Ja.M. Matvijchuk, V.K. Pauchok // Teoretychna elektrotehnika. – 2003.– Vyp. 57. – C. 13–18.
  4. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G., Pauchok V.K. Doslidzhennja dynamiky zmin koordynat permanentnyh GPS-stancij // Visnyk geodezii' i kartografii'. – Kyi'v. – № 1, 2008. – S. 7–12.
  5. Tyhonov A.N., Goncharovskyj A.V., Stepanov V.V., Jagola A.G. Reguljaryzyrujushhye algorytmы y apryor­naja ynformacyja. – M.: Nauka, 1983. – 200 s.
  6. Kurganevych A., Matvijchuk Ja.M. Reguljaryzacija zadachi identyfikacii' makromodelej nelinijnyh dynamichnyh system metodom redukcii'.