Issues of implementation of methods of determination and rectification of anomalous vertical refraction

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The method of determination and registration of the anomalous vertical refraction at the period of the atmosphere temperature stratifification.

 

  1. Dzhuman B.M., Kravcov N.I., Tereshhuk A.I. Metody ucheta nivelirnoj refrakcii po kolebanijam izobrazhenij i ocenka ih tochnosti // Geodezija, kartografija i ajerofotos'emka. – 1992. – № 53. – S. 23–28.
  2. Moroz O.I. Vyznachennja ta vrahuvannja dii' anomal'noi' skladovoi' vertykal'noi' refrakcii' zastosuvannjam magnitoelektrychnyh prystroi'v // Visn.Derzh. tehn. un-tu. – 2002. – 3(16). – S. 332–338.
  3. Moroz O.I. Vrahuvannja dii' vertykal'noi' refrakcii' z vykorystannjam plativkovyh prystroi'v keruvannja promenem // Inzhenerna geodezija. – 2002. – № 48. – S. 173–180.
  4. Moroz O.I. Vyznachennja ta vrahuvannja vertykal'noi' refrakcii' pid chas geodezychnyh vymirjuvan': Monografija. – L'viv: Vyd-vo Nac. un-tu “L'vivs'ka politehnika”, 2003. – 224 s.
  5. Moroz O, Ostrovs'kyj A. Zakonomirnosti maksymal'nyh vertykal'nyh kolyvan' zobrazhen' vizyrnyh cilej v termichno turbulentnij atmosferi i mozhlyvosti i'h praktychnogo vykorystannja v geodynamici // Geodynamika. – 1999. – № 1 (2). – S. 37–48.
  6. Moroz O.I., Ostrovs'kyj A.L. Fluktuacijnyj metod vyznachennja serednih kvadratychnyh ta myttjevyh znachen' vertykal'noi' refrakcii'// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – Rzeszow, 2002. – № 195. – Z. 34. – S. 163–167.
  7. Moroz O.I., Shevchenko T.G. Vyznachennja anomal'noi' vertykal'noi' refrakcii' lazernogo promenja z vykorystannjam fotoelektrychnogo datchyka // Visn. Nac. un-tu Geodezija ta kartografija”. – 2002. – № 2. – S. 17–18.
  8. Ostrovskij A.L., Moroz A.I. Teorija i praktika fluktuacionnogo metoda opredelenija vertikal'noj refrakcii // Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos'emka. – 2000. – № 3. – S. 11–29.