Automatic methods for determining the angle of refraction in the vertical heat-turbulent atmosphere

2007;
: pp. 91 – 93
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In article accuracy of automatic methods of definition vertical refraction by a electronic theodolite and the digital level, equipped with chambers CCD is investigated. As have shown calculations, root-sum-square uncertainty mp = 0.75.

  1. Ostrovskij A.L., Dzhuman B.M., Zablockij F.D., Kravcov N.I. Uchet atmosfernyh vlijanij na astronomo-geodezicheskie izmerenija. M.: Nedra. – 1990. – 231s.
  2. Ostrovs'kyj A.L., Ostrovs'ka O.A., Novosad V.M., Kiselyk O.V. Porivnjal'ni doslidzhennja tochnosti avtomatyzovanogo vyznachennja ta vrahuvannja anomal'noi' vertykal'noi' refrakcii' santylometrom, videoteodolitom ta cyfrovym nivelirom // Geodynamika. – L'viv 1/(4),2004. – S.17–23.