Experimental investigation of heavy metals content on protection zones of highways

2011;
: pp. 110 - 114
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Experimentally investigate the effect of heavy metals on roadside lands by mobile sources of pollution, and the spread of heavy metals with distance.

  1. Kolodochko O. M. Ekoloho-hihiyenichna otsinka zabrudnennya gruntu i sumizhnykh obyektiv dovkillya vazhkymy metalamy ta yikh vplyv na zdorov'ya naselennya v umovakh tekhnohennoho navantazhennya [Ecological and hygienic assessment of soil contamination and related objects of the environment with heavy metals and their impact on public health in terms of technological burden]. Avtoreferat dissertatsii kand. tekhn. nauk. [Dissertation author's PhD]. Kyiv: Instytut hihiyeny ta medychnoyi ekolohiyi im. O.M. Marzeyeva AMN Ukrayiny [Kyiv: Institute of Hygiene and Medical Ecology named by O.M. Marzeev Sciences of Ukraine], 2005.
  2. Matviychuk L.YU. Osoblyvosti zabrudnennya vazhkymy metalamy pryavtomahistral?nykh terytoriy Volynskoyi oblasti [Peculiarities pollution by heavy metals in the areas motorway Volyn region]. Avtoreferat dissertatsii kand. tekhn. nauk. [Dissertation author's PhD]. Lviv, Lviv National University named by Ivan Franko, 2008.
  3. Kolesnyk S.I. Statystychna otsinka zabrudnennya atmosfernoho povitrya avtomobilnym transportom [Statistical evaluation of air pollution by motor transport]. Avtoreferat dissertatsii kand. tekhn. nauk. [Dissertation author's PhD]. Kyiv, Kyiv National Economic University, 2004