INVESTIGATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF COPPER SULFATE

EP.
2019;
: pp.1-5
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The problem of permanent and prolonged pollution of soils by various kinds of pollutants, in particular heavy metals, was analyzed. Experimental investigations of penetration of copper sulfate into a vertical soil profile have been carried out. The adsorption capacity of the sandy environment of copper sulfate
was experimentally determined.

[1] Bakka M.T., Strelʹchenko V.P.: Osnovy vedennya silʹsʹkoho hospodarstva ta okhorona zemelʹ. Zhytomyr, 2000.
[2] D. Melʹnychuk, M. Melʹnykov, Dzh. Khofman, M. Horodniy ta in.: Yakistʹ hruntiv ta stratehiyi udobrennya. Aristey, Kyyiv 2006.
[3] Panas R.M.: Gruntoznavstvo. Novyy svit, Lviv 2006.
[4] Kazimierz Rup: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2006.
[5] Humnytsʹkyy YA., Lyuta O., Sabadash V.: Énerhotekhnolohyy y Resursosberezhenye, 2009, 1, 62.
[6] Zaradny H. Prace Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, 1990, 23, 367.
[7] Kladivko E. J., Van Scoyoc G. E., Monke E. J. et al.: J. Environmental Quality, 1991, 20/1, 264. 
https://doi.org/10.2134/jeq1991.00472425002000010043x
[8] Sabadash V. , Mylanyk O. Matsuska O., Gumnytsky J.:  Kinetic regularities of copperions adsorptionby naturalzeolite. Chemistry and Chemical Technology.- 2017. - Vol. 11, No. 4,, pp. 459-462. 
https://doi.org/10.1038/nphoton.2017.127