The method for monitoring of rivers in urban areas

2011;
: pp. 73 - 82
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In this paper the technique for monitoring the displacement channel of rivers in urban areas. Monitoring conducted by the example of the river Stryy within the city and nearby villages, covering a 30-year period – from 1979 to 2010. The main causes of riverbed displacement is described. The monitoring methodology is based on usage data from space imaging, cartographic materials, including special maps – the soil and geologic maps of quaternary sediments and, also engineering and surveying data. Analysis of the displacement indicates a significant shift of the riverbed, to an average of 50-60 meters. To study used Geographic Information System ArcGІS 9.3.

 

 1. Bezpeka zhyttjedijalnosti. Referat. Poveni [Life Safety. Abstract. Floods] Available at: http://reff.net.ua/1791-Navodneniya.html.
 2. Borovkov V. S. Ruslovye processy i dinamika rechnyh potokov na urbanizirovannyh territorijah [Channel processes and dynamics of river flows in urban areas]. Lviv: Gidrometeoizdat, 1989, 251 p.
 3. V. Vadimov, A. Vadimova. Ekosystemni peredumovy rajonuvannja pryrichkovyh terytorij Ukrainy na osnovi basejnovogo pidhodu [Ecosystem prerequisites zoning riverine areas of in Ukraine on the basis of river basin approach] Available at:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2009_17/5_Vadimov_Vadimova.pdf.
 4. Vodni resursy: vykorystannja, ohorona, vidtvorennja, upravlinnja: pidruchnyk [Water resources: use, protection, restoration, management] A. V. Jacyk, Ju. M. Gryshhenko, L. A. Volkova, I. A. Pashenjuk. Kyiv: Geneza, 2007,. 360 p.
 5. Gorbachova L. O. Suchasni priorytety ta naprjamky gidroekologichnyh doslidzhen' richkovyh basejniv [Current priorities and directions of surveying studies of the river basins]. Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija. Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2006, Volume 11, P. 338-341.
 6. Dubis L. F.. Kovalchuk I. P,. Myhnovych A. V. Nebezpechni procesy u basejnovyh systemah ukrainskyh Karpat: poshyrennja, intensyvnist rozvytku, vplyv na ekologichnyj stan richkovyh rusel [Dangerous processes in Ukrainian Carpathian basin systems: distribution, intensity of development, the impact on the ecological status of rivers channel]. Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija. Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2006, Volume 11. P. 59–69.
 7. Znyshhennja lisiv ta ekologichni katastrofy [Destruction of forests and environmental catastrophe] Available at: http://www.carpathians.eu/lisova-galuz/znishchennja-lisiv-ta-ekologichni....
 8. Ishhuk O. O., Seredinin S. Prognozuvannja j ocinka naslidkiv ekstremalnyh povenevyh sytuacij zasobamy prostorovogo analizu GIS [Prediction and assessment of the impact of extreme flood situations by means of GIS analysis prostorovoho]. Visnyk geodezii' ta kartografii. 2000, no. 2, P. 37–42.
 9. Kyryljuk M. I. Rezhym formuvannja istorychnyh pavodkiv v Ukrainskyh Karpatah [The formation of historical floods in the Ukrainian Carpathians] / M. I. Kyryljuk // Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2001, T. 2, P. 163–167.
 10. Kyryljuk O. V. Obgruntuvannja provedennja monitoryngu ruslovyh procesiv dlja ocinky stupenja stijkosti rusel malyh richok [Justification for monitoring channel processes to assess the sustainability of small river]. Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2006, T. 11, P. 142–148.
 11. Kovalenko L. B. Nekotorye osobennosti gidrohimicheskogo rezhyma r. Dnestr na uchastkah s aktivnymi inzhenernymi sooruzhenijami [Some features of the hydrochemical regime p. Dniester in areas with active engineering structures]. Meteorologija, klimatologia i gidrologija [Meteorology, climatology and hydrology]. 2000, Vyp. 41, P. 3–8.
 12. Kovalchuk I. P. Ocinka transformacii gidrologichnogo rezhymu Dnistra ta ryzyku ekstremalnyh pavodkiv [Evaluation of the transformation of the hydrological regime of the Dniester and the risk of extreme floods] / I. P. Kovalchuk, A. V. Myhnovych // Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2002, T. 3, P. 71–81.
 13. Kozlovskyj B. I. Ekologichni aspekty prohodzhennja povenej i pavodkiv u Karpats'komu regioni Ukrainy [Ecological aspects of the passage of floods and floods in the Carpathian region of in Ukraine] / B. I. Kozlovskyj, J. M. Bilous, N. Je. Kogut // Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2000, T. 1, P. 137–141.
 14. Konovalenko O. S. Analiz intensyvnosti goryzontalnyh ruslovyh deformacij na girskyh richkah Zakarpattja [Analysis of the intensity of the horizontal channel deformations on mountain rivers of Transcarpathia] / O. S. Konovalenko // Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2006, T. 11, P. 153–158.
 15. Lukjanec' O. I. Dosvid ocinjuvannja vodnosti karpatskyh richok na nastupni periody [Experience of evaluating water content Carpathian rivers into the following periods] Gidrologija, gidrohimija i gidroekologija: Nauk. Zbirnyk [Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sciences. Collection]. 2000, T. 1, P. 206–209.
 16. Metodyka vyznachennja zon mozhlyvogo zatoplennja na richkah Ukrainy [Method of determining areas of possible flooding from rivers in Ukraine]. Derzhavnyj komitet Ukrainy po vodnomu gospodarstvu. Vydannja oficijne [State Committee of Ukraine for Water Management. Publication official]. Ktiv, 1998, 31 p. (Departmental regulatory materials).
 17. Obodovskyj O. G. Onyshhuk V. V. Gidroekologichna ta ekonomichna ocinky zbytkovosti katastrofichnyh pavodkiv na richkah Zakarpattja [The surveying and economic assessment of losses of catastrophic floods on the rivers of Transcarpathia]. Ekonomichna ta socialna geografija [Economic and Social Geography]. 2001, Vyp. 50, P. 130–134.
 18. Obodovskyj O. G. Ocinka stijkosti rusel i klasyfikacija pavodkiv girskyh richok [Evaluation of the stability of channels and classification of mountain rivers flood]. Ukraina i globalni procesy: geografichnyj vymir. Zbirnyk naukovyh prac VIII  zizdu UGT [Ukraine and global processes: the geographical dimension. Collected Works VIII Congress of UHT]. 2000, T. 2, P. 205–209.
 19. Romashhenko M., Savchuk  D, Reshetova O. Vodni styhii, Karpatski poveni, statystyka, prychyny, reguljuvannja [Water element, Carpathian floods, statistics, reason, regulation]. Kyiv: Agrarna nauka, 2002, 304 p.
 20. Romashhenko M. I., Savchuk D. P Protypovenevi vodoshovyshha – vazhlyvyj sposib reguljuvannja povenej u Karpatah [The flood reservoir - an important way to regulate floods in the Carpathians]. UAAN; Instytut gidrotehniky i melioraci [Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation]. Kyiv: Agrarna nauka, 2001, 25 p.
 21. Susidko M. M., Lukjanec O. I.  Mozhlyvosti ocinjuvannja richkovogo stoku v Karpatah na najblyzhchi roky z urahuvannjam jogo bagatorichnyh kolyvan [Possibilities of evaluation of river flow in the Carpathians in the coming years in view of its long-term fluctuations]. Naukovi praci Ukr. NDGMI. 1998, Vyp. 246, P. 46–55.
 22. Susidko M. M., Lukjanec O. I.  Pavodky v Karpatah – prychyny ih vynyknennja ta povtorjuvanist [Floods in the Carpathian Mountains - their causes and recurrence]. Ekologichni ta socialno-ekonomichni aspekty katastrofichnyh styhijnyh javyshh u Karpatskomu regioni (poveni, seli, zsuvy) [Environmental and social and economic aspects of catastrophic natural disasters in the Carpathian region (floods, mudflows, landslides)]. 1999, P. 316–321.
 23. Chipak V. P.,. Melnyk T. P. Systema protypavodkovyh zahodiv u basejni r. Borzhava [The system of flood control measures in the basin. Borzhava]. Rivne: Volynski beregy, 2008, 202 p.
 24. Shevchuk V., Malanij O. Vykorystannja geoinformacijnoi systemy ArcGis dlja doslidzhennja zmin deformacii rusel rik [The use of geographic information system for the study of changes ArcGis deformation beds of rivers]. Geoinformacijnyj monitoryng navkolyshn'ogo seredovyshha: GPS i GIS-tehnologii: Zbirnyk materialiv HIV Mizhnarodnogo naukovo-tehnichnogo sympoziumu [Geoinformation monitoring of environment: GPS and GIS-technologies: Proceedings of the XIV International Scientific and Technical Symposium.]. 2009, P. 205– 212.
 25. Shevchuk V., Burshtynska H., Sadovska O. Pryncyp syntezuvannja zobrazhen bagatokanalnoi znimalnoi systemy [The principle of synthesizing images multichannel imaging system]. Geoinformacijnyj monitoryng navkolyshn'ogo seredovyshha: GPS i GIS-tehnologii: Zbirnyk materialiv HV Juvilejnogo Mizhnarodnogo naukovo-tehnichnogo sympoziumu [Geoinformation monitoring of environment: GPS and GIS-technologies: Proceedings of the XV Anniversary International Scientific and Technical Symposium].. – 2010. – P. 202–205.
 26. Shevchuk V. Metodyka doslidzhennja zmin deformacii rusel rik Prykarpatskogo regionu [Research Methodology change channels deformation of rivers Prikarpatsky region]. Geodezija, kartografija i aeroznimannja: Mizhvidomchyj nauk.-tehn. Zbirnyk [Geodesy, cartography and aerial survey: Interdepartmental scientific-technical. Collection]. 2009, Vyp. 71. P. 59–69.
 27. Shershevskyj A. Y., Vojcehovych V. A. Vlyjanye hozjajstvennoj dejatelnosty na stok Dnestra [The influence of economic activity on the Dniester]. Tr. Ukr. regyon. NYY. 1984, no. 200, P. 69–76.
 28. The Worlds Largest Floods, Past and Present: Their Causes and Magnitudes [O' Connor, J. E., Costa, John E.].  Reston, Virginia: Geological Survey, 2004, iv, 13p.: ill.
 29. Large floods in the United States: Where they happen and Why / [O' Connor, Jim E., Costa, John E.]. Denver: U.S. Geolog. Survey, 2003, 13p.: ill.
 30. http://www.unece.org/env/water/publications/documents/Guidance_water_cli...