Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто методику проведення моніторингу руслових зсувів річок на урбанізованих територіях. Моніторинг проведено на прикладі річки Стрий в межах міста та прилеглих сіл і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Методика моніторингу базується на використанні даних космічної зйомки, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і карт четверичтинних відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт. Аналіз зсувів вказує на значні зсуви русла річки, в середньому до 50-60 метрів. Для досліджень використана геоінформаційна система ArcGІS 9.3.

1.    Безпека життєдіяльності. Реферат. Повені [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті:  http://reff.net.ua/1791-Navodneniya.html. 
2.    Боровков В. С. Русловые процессы и динамика речных потоков на урбанизированных территориях / В. С. Боровков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 251 с. 
3.    В. Вадімов, А. Вадімова. Екосистемні передумови районування прирічкових територій України на основі басейнового підходу [Електронний ресурс] / В. Вадімов, А. Вадімова. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2009_17/5_Vadimov_Vadimova.p...
4.    Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: підручник / [А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Вол¬кова, І. А. Пашенюк]. – К.: Генеза, 2007. – 360 с. 
5.    Горбачова Л. О. Сучасні пріоритети та напрямки гідроекологічних досліджень річкових басейнів / Л. О. Горбачова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – 2006. – Том 11. – С. 338–341. 
6.    Дубіс Л. Ф. Небезпечні процеси у басейнових системах українських Карпат: поширення, інтенсивність розвитку, вплив на екологічний стан річкових русел / 
Л. Ф. Дубіс, І. П. Ковальчук, А. В. Михнович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – 2006. – Том 11. – С. 59–69. 
7.    Знищення лісів та екологічні катастрофи [Електронний ресурс]. –Режим доступу до статті: http://www.carpathians.eu/lisova-galuz/znishchennja-lisiv-ta-ekologichni...
8.    Іщук О. О. Прогнозування й оцінка наслідків екстремальних повеневих ситуацій засобами просто¬рового аналізу ГІС / О. О. Іщук, Є. С. Середінін // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – №  2. – С. 37–42. 
9.    Кирилюк М. І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах / М. І. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2001. – Т. 2.– С. 163–167. 
10.    Кирилюк О. В. Обґрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеня стійкості русел малих річок / О. В. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2006. – Т. 11. – С. 142–148. 
11.    Коваленко Л. Б. Некоторые особенности гидрохимического режима р. Днестр на участках с активными инженерными сооружениями / Л. Б. Коваленко // Метеорология, климатология и гидрология. – 2000. – Вып. 41. – С. 3–8. 
12.    Ковальчук І. П. Оцінка трансформації гідрологічного режиму Дністра та ризику екстремальних паводків / І. П. Ковальчук, А. В. Михнович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2002. – Т. 3. – С. 71–81. 
13.    Козловський Б. І. Екологічні аспекти проходження повеней і паводків у Карпатському регіоні України / Б. І. Козловський, Й. М. Білоус, Н. Є. Когут // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2000. – Т. 1. – С. 137–141. 
14.    Коноваленко О. С. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття / О. С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2006. – Т. 11. – С. 153–158. 
15.    Лук’янець О. І. Досвід оцінювання водності карпатських річок на наступні періоди / О. І. Лук’янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. – 2000. – Т. 1. – С. 206–209. 
16.    Методика визначення зон можливого затоплення на річках України / Державний комітет України по водному господарству. Видання офіційне. – К., 1998. – 31 с. – (Відомчі нормативні матеріали). 
17.    Ободовський О. Г. Гідроекологічна та економічна оцінки збитковості катастрофічних паводків на річках Закарпаття / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук // Економічна та соціальна географія. – 2001. – Вип. 50. – С. 130–134. 
18.    Ободовський О. Г.  Оцінка стійкості русел і класифікація паводків гірських річок / О. Г. Ободовський // Україна і глобальні процеси: географічний вимір. Збірник наукових праць VІІІ  з’їзду УГТ. – 2000. – Т. 2. – С. 205–209. 
19.    Ромащенко М. Водні стихії, Карпатські повені, статистика, причини, регулювання / М. Ромащенко, Д. Савчук, О. Решетова. – К.: Аграрна наука, 2002 – 304 c. 
20.    Ромащенко М. І. Протиповеневі водосховища – важливий спосіб регулювання повеней у Карпатах / М. І. Ромащенко, Д. П. Савчук // УААН; Інститут гідротехніки і меліорації. – К.: Аграрна наука, 2001. – 25 с. 
21.    Сусідко М. М. Можливості оцінювання річкового стоку в Карпатах на найближчі роки з урахуванням його багаторічних коливань / М. М. Сусідко, О. І. Лук'янець // Наукові праці Укр. НДГМІ. – 1998. – Вип. 246. – С. 46–55. 
22.    Сусідко М. М. Паводки в Карпатах – причини їх виникнення та повторюваність / М. М. Сусідко, О. І. Лук’янець // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви). – 1999. – C. 316–321. 
23.    Чіпак В. П. Система протипаводкових заходів у басейні р. Боржава / В.П. Чіпак, Т. П. Мельник. – Рівне: Волинські береги, 2008. – 202 с. 
24.    Шевчук В. Використання геоінформаційної системи ArcGis для дослідження змін деформації русел рік / В. Шевчук, О. Маланій // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології: Збірник матеріалів ХІV Міжнародного науково-технічного симпозіуму. – 2009. – С. 205– 212. 
25.    Шевчук В. Принцип синтезування зображень багатоканальної знімальної системи / В. Шевчук, Х. Бурштинська, О. Садовська // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології: Збірник матеріалів ХV Ювілейного Міжнародного науково-технічного симпозіуму. – 2010. – С. 202–205. 
26.    Шевчук В. Методика дослідження змін деформації русел рік Прикарпатського регіону / В. Шевчук // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – 2009. – Вип. 71. – С. 59–69. 
27.    Шершевский А. И. Влияние хозяйственной деятельности на сток Днестра / А. И. Шершевский, В. А. Войцехович // Тр. Укр. регион. НИИ. – 1984. – № 200. – С. 69–76. 
28.    The Worlds Largest Floods, Past and Present: Their Causes and Magnitudes / [O' Connor, J. E., Costa, John E.]. – Reston, Virginia: Geological Survey, 2004. – iv, 13p.: ill. 
29.    Large floods in the United States: Where they happen and Why / [O' Connor, Jim E., Costa, John E.]. – Denver: U.S. Geolog. Survey, 2003. – 13p.: ill.
30.    http://www.unece. org/env/water/publications/ documents/Guidance_water_climate_r.pdf.