Photogrammetric methods in the assessment of emergencies

2013;
: pp. 16 - 23
Received: June 14, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The role of photogrammetric methods for creating spatial models of territories and objects exposed to emergency situations is analyzed, and examples of their application to assess the impact of floods and earthquakes are shown.

 1. Derzhavna naukovo-tekhnichna prohrama «Aerokosmichni ta nazemni sposterezhennya v interesakh staloho rozvytku i bezpeky Ukrayiny» ( Prohrama GEO-UA) [State Scientific and Technical Program "Earth and surface observations for sustainable development and security of Ukraine" (program GEO-UA)]
 2. Prohrama naukovykh doslidzhen NAN Ukrayiny ta NKA Ukrayiny «Naukovi osnovy, metodychne, tekhnichne ta informatsiyne zabezpechennya stvorennya systemy monitorynhu heosystemy na terytoriyi Ukrayiny (GEO-UA)» [Program for research of Ukraine NAS and NSA of Ukraine "Scientific basis, methodological, technical and information support for establishment of the monitoring Geosystems in Ukraine (GEO-UA)»]. 2008, p.7.
 3. Menshikov V.A. Kontseptsiya mezhdunarodnoy aerokosmicheskoy sistemy globalnogo monitoringa (proyekt) [Concept of International Global Monitoring Aerospace System (draft)]. Moskow, 2010, p.23.
 4. Osnovni napryamy derzhavnoyi polityky Ukrayiny u haluzi okhorony dovkillya, vykorystannya pryrodnykh resursiv ta zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 03.03.1998. №188/98-VR [The main directions of the Ukraine state policy in the field of environmental protection, using natural resources and economic security. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine from 03.03.1998. no.188, 98 VR].
 5. Polozhennya pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillya. Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 30.03.1998 r. [Regulations on the state system of environmental monitoring. Resolution the Cabinet Ministers of Ukraine from 03.30.1998], vol.391. p. 8.
 6. Pro poryadok klasyfikatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy. Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 18.07.1998 r. [The procedure for emergencies classification. Resolution the Cabinet Ministers of Ukraine 18.07.1998r.], vol.1099.
 7. GOST R22.1.04-96. Bezopasnost v chrezvychaynykh situatsiyakh. Monitoring aerokosmicheskiy. Nomenklatura kontroliruyemykh parametrov chrezvychaynykh situatsiy [GOST R22.1.04-96. Safety in emergencies. Monitoring Aerospace. Nomenclature of controlled parameters emergencies], Moskow, 1996. p. 9
 8. Skakun S.V. Heoinformatsiynyy servis monitorynhu pavodkiv za suputnykovymy danymy [Geoinformation monitoring service after the floods which based on satellite data]. Nauka ta innovatsiyi [Science and Innovation]. 2010, Vol.6, no. 4. pp. 29-36.
 9. Dzhamilya Nusret kyzy Imamaliyeva. Orhanizatsiya zakhystu vid stykhiynoho lykha v mis?komu hospodarstvi [Protection from natural disasters in the urban development]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva [Economics building and urban development]. 2011. vol. 7, no. 1. pp. 59-64.
 10. ERDAS IMAGINE. Practical guidance TourGuides. LLC, 2005, p. 735.
 11. S.S.Kokhan, A.B.Vostokov, O.O. Lyeontyev. Dystantsiyne zonduvannya zemli [Remote sensing]. Kyiv, 2010, p. 300.
 12. Sbornik uprazhneniy po rabote s ERDAS IMAGINE. ESSENTIALS, ADVANTAGE, PROFESSIONAL. DATA+ [Collection of exercises to work with ERDAS IMAGINE. ESSENTIALS, ADVANTAGE, PROFESSIONAL. DATA +], 2001. p. 119