Principles of the establishment and practical using of map projections for mathematical display of cadastral surveys

2011;
: pp. 10 - 16
Authors:
1
The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre

The principles of creation and use of map projectio ns for land management.

 

1. Baranovs'kyj V.D. Poshuky optymal'nyh kartografichnyh proekcij dlja velykomasshtabnogo kartografuvannja Ukrai'ny [Finding the optimal mapping projections for large-scale mapping of Ukraine ].Visnyk geodezii' i kartografii' [Bulletin of Surveying and Mapping]. 2004, no. 3.

2. Baranovs'kyj V.D., Karpins'kyj Ju.O., Ljashhenko A.A. Topografo-geodezychne ta kartografichne zabezpechenja vedennja derzhavnogo zemel'nogo kadastru. Vyznachenja ploshh terytorij / Za zag. red. Ju.O. Karpins'kogo [Topographic and geodetic and cartographic security contributions of the state land cadastre. Determination of total area under total. ed. JO Karpinski]. Kyiv: NIIGK, 2009, 92 p.

3. Baranovs'kyj V.D., Karpins'kyj Ju.O., Kucher O.V., Ljashhenko A.A, Topografo-geodezychne ta kartografichne zabezpechennja vedennja derzhavnogo zemel'nogo kadastru. Systemy koordynat i kartografichni proekcii' / Za zag. red. Ju.O.Karpins'kogo [Topographic and geodetic and cartographic providing cadastre. The coordinate systems and map projections / under total. ed. Yu.O.Karpinskoho]. Kyiv: NIIGK, 2009, 96 p.

4. Bugaevskij L.M. Matematicheskaja kartografija [Mathematical cartography]. Moscow: M.: Zlatoust, 1998.

5. Ginzburg G.A., Salmanova T.D. Atlas dlja vybora kartograficheskih proekcij [Atlas to select map projections ]. Trudy CNIIGAiK [Proceedings CNIIGAiK]. Vol. 110, Moscow, 1957, 239 p.,

6. Graur A.V. Matematicheskaja kartografija [Mathematical cartography]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta [Publishing House of Leningrad. University Press], 1956, 372 p.

7. Karpins'kyj Ju.O., Ljashhenko A.A., Shherbyna T.V. Doslidzhennja kartografichnyh proekcij geoprostorovyh danyh dlja ob'jektiv zemel'nogo kadastru [The study of map projections geospatial data for objects Cadastre ]. Visnyk geodezii' i kartografii' [Bulletin of Surveying and Mapping]. 2003, no. 2, P. 41-47.

8. Podshyvalov V.P. Teoretycheskye osnovы formyrovanyja koordynatnoj osnovы dlja geoynforma¬cyonnыh system [Theoretical bases of formation of the coordinate basis for geographic information systems]. Novopolotsk, PSU, 1998, 125 p.

 9. “Polozhennja pro zemel'no-kadastrovu inventa¬ryzaciju zemel' naselenyh punktiv” ["Regulations on land cadastre inventa¬ryzatsiyu land settlements."]. Nakaz Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny po zemel'nyh resursah [State Committee on Land Resources of Ukraine] no. 85 of 26/08/97.

10. Savchuk S.G. Vyshha geodezija [Higher Geodesy]. Zhytomyr: ZhDTU, 2005, 315 p.