Current state of agricultural land use in Chernivtsi region

2013;
: pp. 88 - 93
Received: March 12, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

In the article the state of the use of the land resources of the Chernivtsi area of feature of agricultural land-tenure is analysed in the cut of administrative districts. The features of structural distribution of the agricultural landed lands are investigational. The level of provision of population agricultural lands is expected, in particular, by croplands. The ways of improvement of the use of the landed resources offer.

 

  1. Zakon Ukrai'ny [Law of Ukraine ].„Pro Zagal'noderzhavnu programu formuvannja nacional'noi'  ekologichnoi'  merezhi Ukrai'ny na 2000-2015 roky” ["On the State Programme of national ecological network in Ukraine for 2000-2015": [electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14.
  2. Bespal'ko R.I., Hryshhuk S.Ju. Optymizacija zemlekorystuvannja jak osnova racional'nogo vykorystannja zemel' [Optimization of land use as a basis for rational land use]. Materialy V mizhnar. nauk. konferencii' [“Molod' u vyrishenni regional'nyh ta transkordonnyh problem ekologichnoi' bezpeky”], Chernivci: Zelena Bukovyna [Proceedings of the V Intern. Science. conference ["Youth in addressing regional and cross-border problems of ecological safety"] (Chernivtsi, May 5-6, 2006.). Chernivtsi National University. Chernivtsi, Bukovina Green, 2006, P. 185-188.
  3. Koz'muk P.F., Kulish V.I., Chernjavs'ky O.A. Zemel'ni resursy Bukovyny: stan, monitoryng, vykorystannja [Zemelni Bukovina resources: status, monitoring, use ]. Chernivtsi: Bukrek, 2007, 253 p.
  4. Pryroda Chernivec'koi' oblasti [The nature of the Chernivtsi region ]/ Za red. K.I. Gerenchuka. Lviv: Higher School, 1973, 159 p.
  5. Rozpodil zemel' mizh vlasnykamy zemli ta zemlekorystuvachamy po formah vlasnosti (stanom na 1.01.2013 rik): forma 6-zem. Derzhavnoi' zvitnosti [Distribution of land between land owners and land users in ownership (as of 01.01.2013 year): Form 6 Earth. Reporting State ]. Golovne upravlinnja zemel'nyh resursiv v Chernivec'kij oblasti [Department of Lands in Chernivtsi region]. Chernivtsi, 2013.
  6. Rudenko V. P. Geografija pryrodno-resursnogo potencialu Ukrai'ny [Geography natural resource potential of Ukraine ] K.: VD ["K.-M. Academy "; Chernivtsi: Green Bukovina], 1999, 568 p.
  7. Solodkyj V.D. Zaprovadzhennja norm stalogo rozvytku Bukovyny na osnovi pryncypiv Karpats'koi' konvencii' [The introduction of standards for sustainable development based on principles of Bukovina Carpathian Convention]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. – Vyp. 24, Biologija. – Uzhgorod. [Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Vol. 24 Biology. Uzhgorod, 2008, P. 35-39.
  8. Suhyj P.O., Zajachuk M.D. Ekologichni aspekty sil's'kogospodars'kogo pryrodokorystuvannja terytorii' Chernivec'koi' oblasti [Environmental aspects of agricultural environmental management in Chernivtsi region ]. Mat-ly mizhn. nauk. konf., prysv. 130-richchju zasnuvannja Chernivec'kogo nac. un-tu imeni Jurija Fed'kovycha ta 60-richchju stvorennja kafedry fiz.geografii' [Proceedings of Int. Science. Conf. assign. 130th anniversary of Chernivtsi National. Univ behalf of handicrafts and the 60th anniversary of the Department fiz.heohrafiyi (Chernivtsi, 15-18 December 2005). Chernivtsi: Ruta, 2005, P. 26-28.
  9. Chernjavs'kyj O.A,. Sivak V.K. Efektyvne i racional'ne vykorystannja degradovanyh zemel' [Effective and efficient use of degraded land Chernivtsi, Bukovina Green, 2003, P. 95-120.
  10. Shhuryk M. Transformacija zemel' sil's'kogo gospodarstva Karpats'kogo makroregionu: monografija [Transforming agricultural land Carpathian macro: monograph]. Chernivtsi: Books XXI, 2005, 352 p.