Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області

Надіслано: Березень 12, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
2
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Проаналізовано стан використання земельних ресурсів Чернівецької області, особливості сільськогосподарського землекористування в розрізі адміністративних районів. Досліджено особливості структурного розподілу сільськогосподарських земельних угідь. Розрахований рівень забезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями, зокрема, орними землями. Запропоновано шляхи поліпшення використання земельних ресурсів.

1. Закон України „Про Загальнодержавну програму формування національної  екологічної  мережі України на 2000-2015 роки”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14. 2.
2.  Беспалько Р.І. Оптимізація землекористування як основа раціонального використання земель / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Матеріали V міжнар. наук. конференції [“Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки”], (Чернівці, 5–6 травня 2006р.) / Чернівецький національний університет. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С. 185–188. 
3. Козьмук П.Ф..Земельні ресурси Буковини: стан, моніторинг, використання / П.Ф. Козьмук, В.І. Куліш, О.А. Чернявський. – Чернівці: Букрек, 2007.- 253с.
 4. Природа Чернівецької області / За ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища шк., 1973. – 159 с.
 5. Розподіл земель між власниками землі та землекористувачами по формах власності (станом на 1.01.2013 рік): форма 6-зем. Державної звітності / Головне управління земельних ресурсів в Чернівецькій області. – Чернівці, 2013. 
6. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – К.: ВД “К.-М. Академія”; Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с. 
7. Солодкий В.Д. Запровадження норм сталого розвитку Буковини на основі принципів Карпатської конвенції / Науковий вісник Ужгородського університету. – Вип. 24, Біологія. – Ужгород, 2008. – 
С. 35–39. 
8. Сухий П.О. Екологічні аспекти сільськогосподарського природокористування території Чернівецької області / П.О. Сухий, М.Д. Заячук // Мат-ли міжн. наук. конф., присв. 
130-річчю заснування Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича та 60-річчю створення кафедри фіз.географії (Чернівці, 15–18 грудня 2005 р.) – Чернівці: Рута, 2005. – С. 26–28. 
9. Чернявський О.А. Ефективне і раціональне використання деградованих земель / О.А. Чернявсь¬кий, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – С. 95–120. 
10. Щурик М. Трансформація земель сільського господарства Карпатського макрорегіону: монографія / М. Щурик. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – 352 с.