Experimental cadastral works to improve forage lands

2013;
: pp. 67 - 73
Received: March 12, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Information and cadastre center, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Lviv Polytechnic National University

In this paper experimental studies of agrochemical parameters of soil to improve fertility of grassland are considered.

 

  1. Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr” [The Law of Ukraine "On State Land Cadastre"]. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits.vyd. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011, no. 60, 405 p.
  2. Zakon Ukrainy “Pro zemleustrii”[The Law of Ukraine "On Land Management"]. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits. vyd. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, iz zmin. 2003, no. 36, 282 p.
  3. Zemelnyi kodeks Ukrainy  [The Land Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits.vyd. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, iz zmin. 2002, no 3, p 27
  4. Zakon Ukrainy “ Pro okhoronu zemel”[ The Law of Ukraine "On Protection of Land"]. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits.vyd. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003, no. 29, p. 9, state 1431.
  5. Hutorov O.I. Problemy staloho zemlekorystuvannia u silskomuhospodarstvi: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Problems of sustainable land use in agriculture: theory, methodology, practice: a monograph]. Kharkiv: “Edena”, 2010, 405 p.
  6. Bohira M.S. Zemlekorystuvannia v rynkovykh umovakh: ekoloho-ekonomichnyi aspekt: monohrafiia [Land use in market conditions, environmental and economic aspect: monograph]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. 2008, 225 p.
  7. Kulinich V.V. Zemelni resursy Ukrainy: neobkhidnist ekoloho-ekonomichnoi optymizatsii vykorystannia [Land Resources of Ukraine: the need for ecological and economic optimization of use]. Zemleustriy i kadastr.2007, no. 1, pp. 20–22.
  8. Panas R.M. Ratsional'ne vykorystannya ta okhorona zemel'[Rational use and protection of land, teach. manual]: navch. posibnyk. L'viv: Novyy Svit, 2000, 2008, 352 p.
  9. Tretyak A.M., Babmindra D.I. Zemel'ni resursy Ukrayiny ta yikh vykorystannya[Ukraine's land resources and their use]. Kyiv : TOV TsZRU, 2003, 143 p. Bibliohr.: pp. 141–142.