The Research of Power Parameters of Technological Process of Cutting of Bakery Products

2021;
: pp. 34 - 42
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Goal To investigate the influence of force parameters of bakery cutting process on cutting productivity and equipment capacity. Actuality of the work is to optimize energy costs and increase the durability of equipment. Method The technique is that the analysis of the force parameters of the cutting process was performed using experimental studies, on the basis of which a mathematical model of the cutting process was built by the method of a complete factorial experiment. Results. A mathematical model of the technological process of cutting with the help of a full factorial experiment is constructed and the influence of force parameters on cutting productivity and equipment power is analyzed. Scientific novelty. The influence of force parameters on productivity and quality of technological process of cutting of bakery products is confirmed. The mathematical model of the process of cutting bakery products has been improved. Practical significance. The study of the influence of force parameters on the specific cutting force allowed to optimize the process, reducing energy consumption and ensuring maximum productivity of the cutting process. The obtained results can be used to design new equipment.

  1. Guts V.S. Racionalni rezymy rizannja harchovyh produktiv / Guts V. Gubenia O // Resurso ta energooszchadni tehnologii vyrobnyctva I pakuvannja harchovoi produkcii – osnovni zasady ii konkurentnozdatnosti: materialy II Miznarodnoji specializovanoji naukovo-praktychnoji konferenciji 11 veresnja 2013 r.-K. NUHT,2013.-s 36-38.DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21243
  2. Viktor Goots, Oleksii Gubenia, Bogdan Lukianenko (2013), Modeling of cutting of multilayer materials, Journal o f Food and Packaging Science, Technique and Technologies, No2, Pp. 294295.3.DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21113
  3. V. Guts, O. Gubenia, S. Stefanov, W. Hadjiiski (2010), Modelling of food product cutting, 10th International conference “Research and development in mechanical industry - 2010”, Donji Milanovac, Serbia, 10-16 September 2010. Vol. 2. Pp. 1100-1105. DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21118
  4. А.R.Zaverbnyj, J.V. Kodra Vyznachennja konstrukcijnyh parametriv mashyn dlia rizannja hlibobulochnyh vyrobiv. //Visnyk Nacionalnogo universytetu “Lvivska politekhnika”. Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol v mashynobuduvanni i pryladobuduvanni. – 2018. - № 891. -S. 3-7. DOI:    http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPO_2018_891_3.
  5. Pogrebniak A.V. Doslidzennia procesu gidrostrumynnoji vodopolimernoji obrobky harchovyh produktiv rizannjam // Naukovyj visnyk Lvivskogo nacionalnogo universytetu veterynarnoji medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. Gzyckogo. Serija: Harchovi tehnologii. 2017. Т. 19. No 75. S. 134–139. DOI:     http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuftech_2017_19_75_29
  6. Iminov R.V., Antufjev V.T., Gromcev S.A. Eksperementalnye issledovanija narezki hlebobulochnyh izdelij v rotornoj vibracionnoj mashynie “Izvestija SPbGUNiPT” №4, 2008g. http://processes.open- mechanics.com/articles/484.pdf